Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης στο Δήμο.

0

 Σύμφωνα με το άρθρο 76 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 78 του Ν.4555/18, στους δήμους με πληθυσμό μεγαλύτερο από πέντε χιλιάδες (5.000) κατοίκους συγκροτείται, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται εντός δύο (2) μηνών από την εγκατάσταση των δημοτικών αρχών, Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης ως όργανο με συμβουλευτικές αρμοδιότητες.

Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης αποτελείται από εκπροσώπους των φορέων της τοπικής κοινωνίας. Στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης συμμετέχουν και δημότες, σε αριθμό ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του αριθμού των μελών εκπροσώπων φορέων, οι οποίοι ορίζονται μετά από κλήρωση, μεταξύ των εγγεγραμμένων σε ειδικό κατάλογο που τηρείται στο δήμο και στον οποίο μπορεί να εγγράφεται κάθε δημότης που είναι εγγεγραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους του δήμου.

Σε εφαρμογή των ανωτέρω, ο Δήμος Επιδαύρου θα προβεί στη συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης.

Καλούνται:

Α. Οι φορείς που υφίστανται και δραστηριοποιούνται στο Δήμο Επιδαύρου και συγκεκριμένα:

α) Οι τοπικοί εμπορικοί και επαγγελματικοί σύλλογοι και οργανώσεις

β) Οι επιστημονικοί σύλλογοι και φορείς

γ) Οι τοπικές οργανώσεις εργαζομένων και εργοδοτών

δ) Οι σύλλογοι εργαζομένων στο Δήμο και τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου

ε) Οι ενώσεις και σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων

στ) Οι αθλητικοί και πολιτιστικοί σύλλογοι και φορείς

ζ) Οι εθελοντικές οργανώσεις και κινήσεις πολιτών

η) Άλλες οργανώσεις και φορείς της κοινωνίας των πολιτών και

ζ) Τα τοπικά συμβούλια νέων

να εκφράσουν εγγράφως τη βούλησή τους για τη συμμετοχή τους στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Επιδαύρου, ορίζοντας εγγράφως τους εκπροσώπους τους (έναν τακτικό με τον αναπληρωτή του) έως την Δευτέρα 13/12/2020 στη γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημαρχείο Επιδαύρου – Λυγουριό Αργολίδας) τηλ. 2753360112 και στα Email: kiki.zerboy@1288.syzefxis.gov.gr και g.apostol@1288.syzefxis.gov.gr

Β. Οι Δημότισσες και οι Δημότες

που είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Δήμου Επιδαύρου και ενδιαφέρονται να είναι μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου, να εγγραφούν στον ειδικό κατάλογο των δημοτών που τηρείται στο Δήμο Επιδαύρου, έως την Δευτέρα 13/12/2020 στη γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημαρχείο Επιδαύρου – Λυγουριό Αργολίδας) τηλ. 2753360112 και στα Email: kiki.zerboy@1288.syzefxis.gov.gr και g.apostol@1288.syzefxis.gov.gr

Στις αιτήσεις συμμετοχής θα αναγράφονται τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας (Επωνυμία Φορέα / Ονοματεπώνυμο Δημότη, Τηλέφωνο, Διεύθυνση, Τ.Κ., e-mail).

Δείτε εδώ ολόκληρη την ανακοίνωση

Δείτε εδώ τη φόρμα της αίτησης για τους φορείς

Δείτε εδώ τη φόρμα της αίτησης για τους Δημότες.

Αφήστε μια απάντηση