Κλείνουν τα σχολεία και του Δήμου Επιδαύρου.

0

ÍÁÕÐËÉÏ - ÁÐÏËÕÌÁÍÓÅÉÓ ÃÉÁ ÐÑÏËÇÐÔÉÊÏÕÓ ËÏÃÏÕÓ ÓÔÁ Ó×ÏËÅÉÁ ÔÏÕ ÄÇÌÏÕ ÍÁÕÐËÉÅÙÍ-ÊëåéóôÜ ìå áðüöáóç ôïõ ÄçìÜñ÷ïõ ÍáõðëéÝùí ÄçìÞôñç Êùóôïýñïõ èá ðáñáìåßíïõí óÞìåñá ÐáñáóêåõÞ 28 Öåâñïõáñßïõ 2020 ôá ó÷ïëåßá ôçò ðñùôïâÜèìéáò êáé äåõôåñïâÜèìéáò åêðáßäåõóçò ôïõ ÄÞìïõ ÍáõðëéÝùí ãéá ðñïëçðôéêïýò ëüãïõò. Èá ãßíïõí áðïëõìÜíóåéò óå üëá ôá êôßñéá, íçðéáãùãåßá , äçìïôéêÜ ,ãõìíÜóéá , ëýêåéá áðü åîåéäéêåõìÝíá óõíåñãåßá. Ç åíçìÝñùóç ó÷åôéêÜ ìå ôá ìÝôñá ðñïóôáóßáò êáé ðñïóùðéêÞò õãéåéíÞò èá åßíáé óôï åðßêåíôñï ôïõ åðüìåíïõ ôñéçìÝñïõ êáé ü÷é ìüíï. Ç åíçìÝñùóç ôùí ðïëéôþí èá åßíáé óõíå÷Þò.(Eurokinissi-ÐÁÐÁÄÏÐÏÕËÏÓ ÂÁÓÉËÇÓ)

Ανακοινώθηκε το κλείσιμο όλων των σχολείων και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στη χώρα μας λόγω του νέου κορονοϊού Covid-19, για τις επόμενες 14 μέρες με στόχο τον περιορισμό της διασποράς του κορονοϊού.

Αυτό αφορά και τα σχολεία φυσικά του Δήμου Επιδαύρου. Ο υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας ανακοίνωσε μέτρα στήριξης των εργαζόμενων γονέων αλλά και ειδική μέριμνα των επιχειρήσεων που πλήττονται. Η ανακοίνωση, όπως είπε ο αρμόδιος υπουργός, έγινε μετά από εισηγήσεις που δέχθηκε η Επιτροπή Αντιμετώπισης Συμβάντων Δημόσιας Υγείας από παράγοντες υγείας.

Αφήστε μια απάντηση