Κατάρτιση Μητρώου Ιδιοκτητών οχημάτων και μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών στον Δήμο Επιδαύρου.

0

Για την κατάρτιση Μητρώου Ιδιοκτητών (εταιρειών – φυσικών προσώπων) οχημάτων και μηχανημάτων έργων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από πλημμύρες, χιονοπτώσεις-παγετό, κατολισθήσεις, πυρκαγιές και λοιπές καταστροφές, στην περιοχή ευθύνης του Δήμου Επιδαύρου για το χρονικό διάστημα έως 31/12/2020 .
Ο Δήμαρχος Επιδαύρου , προκειμένου να καταρτιστεί μητρώο ιδιοκτητών οχημάτων και μηχανημάτων έργων, που θα επεμβαίνουν για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από πλημμύρες, χιονοπτώσεις-παγετό, κατολισθήσεις, πυρκαγιές και λοιπές καταστροφές, στην περιοχή ευθύνης του Δήμου Επιδαύρου , με τη διάθεση οχημάτων, μηχανημάτων έργου και προσωπικού, όταν αυτό απαιτηθεί,
ΚΑΛΕΙ
Όσους επιθυμούν, να υποβάλλουν στο γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Επιδαύρου, στο Λυγουριό Αργολίδος , ( Πλατεία Καραισκάκη , ΤΚ 21052 , τηλέφωνο: 2753360121 , FAX:2753099869 ), αίτηση συμμετοχής μέχρι και την 26/6/2020 , στην οποία να αναφέρεται η πλήρης επωνυμία, έδρα, ταχυδρομική Διεύθυνση, τηλέφωνο (κινητό- σταθερό) e-mail και fax.
Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλλουν:
1. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8, παρ.1 του Ν.1599/86, στην οποία θα δηλώνουν ότι αποδέχονται όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την
κατάρτιση Μητρώου Ιδιοκτητών (εταιρειών- φυσικών προσώπων) οχημάτων και μηχανημάτων έργων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (από πλημμύρες, χιονοπτώσεις -παγετό, κατολισθήσεις, πυρκαγιές και λοιπές καταστροφές), στην περιοχή ευθύνης του Δήμου Επιδαύρου για το χρονικό διάστημα έως 31/12/2020, όπως αυτοί περιγράφονται παρακάτω (δεν είναι απαραίτητη η αναλυτική αναφορά τους).
2. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8, παρ.1 του Ν.1599/86, στην οποία θα δηλώνουν αναλυτικά τα οχήματα και μηχανήματα που μπορούν να διαθέσουν για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (είδος, πλήθος, άδεια κυκλοφορίας, πινακίδες κυκλοφορίας, χώρους στάθμευσής τους).
3. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα των οχημάτων και μηχανημάτων έργων που κατέχουν και των χειριστών αυτών (άδειες κυκλοφορίας, ασφαλιστήρια συμβόλαια, πιστοποιητικά ΚΤΕΟ, άδεια χειριστού μηχανήματος έργου).
ΟΡΟΙ

Α) Οφείλουν να έχουν τη δυνατότητα άμεσης επέμβασης (εντός 1 ώρας) από τη στιγμή ειδοποίησης, είτε εγγράφως είτε τηλεφωνικώς, καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου και για το χρονικό διάστημα μέχρι 31/12/2020 σε οποιαδήποτε περιοχή ευθύνης του Δήμου Επιδαύρου τους ζητηθεί από τους υπεύθυνους του Δήμου Επιδαύρου. Τα οχήματα και μηχανήματα έργων θα χρησιμοποιούνται ανάλογα με την έκταση της φυσικής καταστροφής και πάντα σύμφωνα με τις υποδείξεις των αρμοδίων υπηρεσιών του Δήμου.
Β) Ο αριθμός και το είδος των μηχανημάτων, όσο και του προσωπικού θα αυξομειώνεται ανάλογα με την περίπτωση και αποτελεί υποχρέωση των ιδιοκτητών (εταιρειών – φυσικών προσώπων) η διάθεση των απαραίτητων οχημάτων, μηχανημάτων έργων και προσωπικού, επειδή ο αριθμός των μηχανημάτων που χρειάζεται σε κάθε καταστροφή ποικίλει, ανάλογα με το μέγεθος και την διάρκειά της.
Γ) Τα οχήματα-μηχανήματα έργων που θα χρησιμοποιηθούν για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών από πλημμύρες, χιονοπτώσεις – παγετό, κατολισθήσεις, πυρκαγιές και λοιπές καταστροφές, με τιμές χρέωσης ανά ώρα, με Φ.Π.Α., όπως αυτά καθορίστηκαν με την 24/2020 (ΑΔΑ: 6ΔΑ5ΩΡΨ-ΓΞΤ) απόφαση της οικονομικής επιτροπής θα είναι τα ακόλουθα :
A/Α ΟΧΗΜΑ-ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΩΡΑ ΣΕ €
1 Ισοπεδωτής γαιών GRAINTER μέχρι 150 ΗΡ 65€
2 Προωθητήρας τύπου D7 70€
3 Φορτωτής κάτω των 4Μ3 70€
4 Φορτωτής άνω των 4Μ3 80€
5 Εκσκαφέας — φορτωτής τύπου JCB 45€
6 Λεπίδα αποχιονισμού — αλατοδιανομέας(με ίδια χρήση αλατιού) 100€
7 Λεπίδα αποχιονισμού—αλατοδιανομέας(με χορήγηση αλατιού) 85€
8 Λεπίδα αποχιονισμού (χωρίς αλατοδιανομέα) 60€
9 Αλατοδιανομέας (με ίδια χρήση αλατιού) 40€
10 Αλατοδιανομέας (με χορήγηση αλατιού) 25€
11 Φρέζα χιονιού (εκτοξευτήρας) 85€
12 Επικαθήμενο φορτηγό, μεταφοράς μηχανήματος έργων 50€
13 Χιονοστρωτήρας (για άμεση επέμβαση) 130€14 Μικρός Φορτωτής τύπου bomcat 21€
15 Γεωργικός ελκυστήρας με λεπίδα 25€
16 Γεωργικός ελκυστήρας με αλατοδιανομέα 30€
17 Φορτηγό με λεπίδα 50€
Οι παραπάνω τιμές μονάδος εργασίας περιέχουν ΦΠΑ 24 %

Δ)Στην ωριαία δαπάνη απασχόλησης μηχανήματος περιλαμβάνεται η πλήρης αποζημίωση για την εργασία (απασχόληση του μηχανήματος, του χειριστή και του βοηθού χειριστή, όπου αυτό προβλέπεται). Οι σχετικές εργασίες για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (αποχιονισμός – αλατοδιανομή, άρση καταπτώσεων, αποκατάσταση φθορών του οδοστρώματος, κατασκευή φραγμάτων ανάσχεσης πλημμύρας, αποκατάσταση αναχωμάτων ποταμών, κατασκευή φραγμάτων ανάσχεσης πλημμύρας, αποκατάσταση αναχωμάτων ποταμών, διάνοιξη τάφρων για την αποφυγή πλημμυρών, άρση φερτών υλικών και κορμών δέντρων στις θέσεις γεφυρών, κατάσβεση πυρκαγιών και λοιπές εργασίες), θα συγκεκριμενοποιούνται κατά περίπτωση από την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να μεριμνά για την αντικατάσταση του χειριστή σε τακτά χρονικά διαστήματα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η αδιάκοπη απασχόληση του μηχανήματος, εξαιρουμένων μόνο των ολιγόλεπτων διακοπών, για τον εφοδιασμό του μηχανήματος με καύσιμα και την αλλαγή, ή συμπλήρωση λιπαντικών. Στις ανωτέρω τιμές μονάδος συμπεριλαμβάνεται επίσης η δαπάνη μεταφοράς των μηχανημάτων από το σημείο που βρίσκονται στο σημείο που καλούνται από την Υπηρεσία, καθώς και η δαπάνη μεταφοράς και απομάκρυνσής τους, μετά το τέλος απασχόλησής τους. Αναφέρονται σε μονάδες πλήρως περαιωμένων εργασιών, οι οποίες θα εκτελεστούν στην περιοχή εκδήλωσης του έκτακτου συμβάντος. Ως χρόνος απασχόλησης του μηχανήματος και του χειριστή του, για εκτέλεση εργασιών ορίζεται αυτός που αρχίζει με την εντολή της Υπηρεσίας ύστερα από απόφαση του Δημάρχου και περατώνεται μετά από άρση της εντολής της Υπηρεσίας.
Στις παραπάνω αναφερόμενες ωριαίες τιμές μονάδας περιλαμβάνονται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τα παρακάτω:
1. η αμοιβή τυχόν αναμονής κατά το χρόνο απασχόλησης από τη στιγμή της εντολής, για εκτέλεση εργασιών μέχρι τη λήξη αυτής.
2. οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζημιάς και αποζημίωσης κάθε είδους βλάβης
ή μη συνήθους φθοράς που θα προκληθούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης εργασιών και θα οφείλονται σε αμέλεια, απρονοησία, μη τήρηση των συμβατικών όρων, των υποδείξεων της Υπηρεσίας, των νομικών διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα του αναδόχου.
Ε) Οφείλουν να αποδεχθούν με έγγραφη δήλωση τους, τις προτεινόμενες τιμές, οι οποίες θα ισχύουν μέχρι 31/12/2020 .
ΣΤ) Οφείλουν να δηλώσουν αναλυτικά, κατά το αρχικό στάδιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με υπεύθυνη δήλωσή τους τα οχήματα και μηχανήματα που μπορούν να διαθέσουν για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από πλημμύρες, χιονοπτώσεις – παγετό, κατολισθήσεις, πυρκαγιές και λοιπές καταστροφές (είδος, πλήθος, άδεια κυκλοφορίας, πινακίδες κυκλοφορίας, χώρους στάθμευσης), προσκομίζοντας παράλληλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα των μηχανημάτων και των χειριστών αυτών.
Ζ) Είναι υπεύθυνοι:
1. ώστε τα οχήματα και μηχανήματα έργων και το προσωπικό να διαθέτουν τις απαραίτητες κατά
νόμο άδειες (άδεια κυκλοφορίας, τέλη χρήσης κλπ).
2. να εφαρμόζουν άμεσα τα μέτρα ασφαλείας και υγιεινής που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις (Ν. 1568/85, Π.Δ.17/96, Π.Δ.19/96, Π.Δ. 294/88, Π.Δ.305/96, Ν. 1396/83, Π.Δ.447/75, Π.Δ. 778/80, Π.Δ. 1073/81, Ν. 1430/84, 395/94, Π.Δ.396/94, Π.Δ. 397/94, Π.Δ. 399/94, Π.Δ. 105/95, Π.Δ. 77/93, Π.Δ. 212/06, Π.Δ. 149/06), καθώς και για την ασφάλιση κατά παντός κινδύνου υλικού έμψυχου προσωπικού που θα χρησιμοποιηθεί.
3. κατ’ αποκλειστικότητα, για οποιοδήποτε ατύχημα των οχημάτων, μηχανημάτων έργων και προσωπικού.
Μη εκπλήρωση των ανωτέρω όρων, θα αποτελεί λόγο αυτοδίκαιης λύσης της συνεργασίας και εξαίρεσης από το καταρτιζόμενο μητρώο ιδιοκτητών οχημάτων και μηχανημάτων έργων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών.
Οι ιδιοκτήτες οχημάτων και μηχανημάτων έργων (εταιρείες – φυσικά πρόσωπα), που θα ενεργοποιούνται για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών, θα επιλέγονται κάθε φορά αφού συνεκτιμηθεί το μέγεθος και η διάρκεια της φυσικής καταστροφής (σχετικές προγνώσεις ΕΜΥ, ενημερώσεις της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναφορές των αρμόδιων υπηρεσιών και επιβλεπόντων υπαλλήλων από τα σημεία συμβάντων κλπ), τα σημεία όπου απαιτείται επέμβαση, η διαθεσιμότητα σε απαιτούμενα οχήματα, μηχανήματα έργου και προσωπικού (βάσει των ανωτέρω δηλώσεών τους), καθώς και οποιοσδήποτε άλλος παράγοντας θεωρηθεί κρίσιμος για την έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπιση της φυσικής καταστροφής.
Η εμπειρία και αξιοπιστία η οποία αποδεικνύεται σχετικά με το αντικείμενο (αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών) και η οποία μπορεί να πιστοποιείται από Δημόσιο Φορέα (Υπουργεία, Οργανισμούς, Ο.Τ.Α. κλπ), θα αποτελέσει θετικό στοιχείο για την αξιολόγηση συνεργασίας ιδιοκτητών μηχανημάτων έργων-οχημάτων (εργοληπτικών επιχειρήσεων και ιδιωτών) με το Δήμο Επιδαύρου .
Οι ιδιοκτήτες (εταιρείες – φυσικά πρόσωπα) που θα ανταποκριθούν στην παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, εφόσον πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις, τίθενται άμεσα στη διάθεση του Δήμου Επιδαύρου.
Η υποβολή αίτησης συμμετοχής ουδεμία δέσμευση δημιουργεί στην Υπηρεσία.

Αφήστε μια απάντηση