Προκήρυξη για μια θέση ειδικού συνεργάτη στο Δήμο Επιδαύρου.

0

Πλήρωση μιας θέσης Ειδικού Συμβούλου, απόφοιτο ΑΕΙ ή ΤΕΙ Πολιτικού Μηχανικού, ο οποίος θα παρέχει συμβουλές και θα διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες γραπτά ή προφορικά στον Δήμαρχο, Αντιδημάρχους, Δημοτικό Συμβούλιο ή Οικονομική Επιτροπή σε θέματα Δόμησης και Περιβάλλοντος (Πολεοδομικών Εφαρμογών, Ελέγχου Κατασκευών, Ανάπλασης, Όρων Δόμησης, Χωροταξικού Σχεδιασμού), ειδικότερα θέματα εκπόνησης μελετών και επίβλεψης έργων (κτιριακών, έργων υποδομής και ειδικών έργων) καθώς και θέματα ωρίμανσης φακέλων έργων και προώθησή τους για ένταξη σε χρηματοδοτικά προγράμματα.

Η πλήρωση της θέσης του Ειδικού Συμβούλου, θα ενεργηθεί ύστερα από δημόσια γνωστοποίηση δια του τύπου, με απόφαση του Δημάρχου, ο οποίος και θα προσλάβει το πρόσωπο που κατά την κρίση του είναι κατάλληλο. Η πρόσληψη θα ολοκληρωθεί με την υπογραφή από τον προσλαμβανόμενο ειδικής σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. 
Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων με βιογραφικό σημείωμα και τα σχετικά δικαιολογητικά θα κατατίθενται εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την δημοσίευση της παρούσης στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Επιδαύρου (αρμόδιοι: κ. Αποστολόπουλος κ. Ζερβού τηλ: 2753-360112). 
 Ο Δήμαρχος Αναστάσιος Κ. Χρόνης
Ολόκληρη η προκήρυξη εδώ

Αφήστε μια απάντηση