Νέες θέσεις εργασίας για τέσσερις ειδικότητες στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Αργολίδας.

0

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αργολίδας επιθυμεί να ενισχύσει το δυναμικό της και προσλαμβάνει 7 νέους υπαλλήλους.

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αργολίδας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά επτά ατόμων για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου με τίτλο: «Βελτίωση ΕΠ. Οδού από Κόμβο Αρχαίας Νεμέας – Δερβενάκια – Μυκήνες Νομού Αργολίδας».

Η κάθε σύμβαση εργασίας θα αφορά σε χρονικό διάστημα 3 μηνών, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη του υποέργου, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη αυτού.

Οι ειδικότητες

Οι ειδικότητες για την παρούσα προκήρυξη έχουν ως ακολούθως: 

  • ΠΕ Αρχαιολόγων – 1 θέση
  • ΤΕ Διοικητικού – Οικονομικού με εμπειρία στην διοικητική και οικονομική διαχείριση έργων χρηματοδοτούμενων μέσω από προγράμματα της Ε.Ε ή αρχαιολογικών έργων – 1 θέση
  • ΔΕ Εργατοτεχνιτών – 3 θέσεις
  • ΥΕ Εργατών – 2 θέσεις

Υποβολή αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά:

  • ίτε με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [efaarg@culture.gr],
  • είτε αυτοπροσώπως,
  • είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή,
  • είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

[Πλ. Συντάγματος 1 Ναύπλιο, Τ.Κ. 21100], απευθύνοντάς την στην ΕΦΑ Αργολίδας υπόψη κας. [Στυλιανής Κορνηλάκη], (τηλ. επικοινωνίας: 27520 27502)

Καταληκτική ημερομηνία

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν από αύριο, Τρίτη 7 Νοεμβρίου έως και την Πέμπτη 16 Νοεμβρίου 2023.

Αφήστε μια απάντηση