Διαβούλευση για την προετοιμασία της Στρατηγικής Ολοκληρωμένης Χωρικής Παρέμβασης (ΟΧΕ) των Δήμων Επιδαύρου και Ερμιονίδας και Ναυπλιέων

Η Εδαφική Ατζέντα 2030 για την Ευρώπη «Ένα Μέλλον για όλους τους Τόπους» (A Future for all Places), θέτει ως κεντρικό της στόχο την αντιμετώπιση των αυξανόμενων χωρικών ανισορροπιών και ανισοτήτων μέσω της βιώσιμης πολυκεντρικής ανάπτυξης και αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής.

Η Ατζέντα θέτει ως βασικούς πυλώνες τη Δίκαιη Ευρώπη, στο πλαίσιο της οποίας προωθείται η ισόρροπη ανάπτυξη όλων των περιοχών αξιοποιώντας τη διαφορετικότητα τους, ενώ στο πλαίσιο της Πράσινης Ευρώπης προωθείται η διαμόρφωση οικολογικών συνθηκών ζωής, κλιματικά ουδέτερες και ανθεκτικές πόλεις, χωριά και Περιφέρειες, η κυκλική οικονομία, η ψηφιακή και φυσική διασύνδεση των περιοχών και κυρίως η περιβαλλοντική, κοινωνική και οικονομική ανθεκτικότητα των περιοχών.

Για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει θεσπίσει έναν νέο στόχο πολιτικής για «Μια Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες της». Ο στόχος αυτός προωθεί την τοποκεντρική προσέγγιση και τη συμμετοχή των τοπικών αρχών και της κοινωνίας των πολιτών στην εύρεση λύσεων για τις τοπικές προκλήσεις.

Ο στρατηγικός στόχος της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027 είναι: «Αειφόρος ενδογενής και εξωστρεφής ανάπτυξη, με βάση την καινοτομία και τη διασφάλιση της χωρικής και κοινωνικής συνοχής».

Στο πλαίσιο αυτό, υιοθετούνται οι εξής Στρατηγικοί Στόχοι:

Μετασχηματισμός της οικονομίας της Περιφέρειας, μέσω της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας και του παραγωγικού δυναμικού.
Αποτελεσματική διαχείριση του περιβάλλοντος και των πόρων της Περιφέρειας.
Βελτίωση της περιφερειακής συνδεσιμότητας και ενίσχυση της κινητικότητας.
Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και τόνωση της αγοράς εργασίας της Περιφέρειας.
Ενδυνάμωση της χωρικής συνοχής και άμβλυνση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων της Περιφέρειας.
Η «Ολοκληρωμένη Χωρική Παρέμβαση» (ΟΧΕ) αποτελεί χρηματοδοτικό και προγραμματικό εργαλείο υλοποίησης συνεκτικών αναπτυξιακών σχεδίων στο πλαίσιο του Περιφερειακού Προγράμματος «Πελοπόννησος» 2021- 2027.

Οι Δήμοι Επιδαύρου, Ερμιονίδας και Ναυπλιέων συνεργάζονται από κοινού για τη διαμόρφωση μιας Ολοκληρωμένης στρατηγικής για την ανθεκτικότητα της περιοχής, τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή με ενεργό συμμετοχή των πολιτών.

Η Περιοχή Παρέμβασης σύμφωνα με το εγκεκριμένο Πρόγραμμα Πελοπόννησος 2021-2027 περιλαμβάνει τους Δήμους Επιδαύρου, Ερμιονίδας και Ναυπλιέων (εκτός του αστικού ιστού).

Η παρούσα διαδικασία Διαβούλευσης αφορά στη συμβολή των πολιτών, δημόσιων και ιδιωτικών φορέων για την προετοιμασία της Στρατηγικής Ολοκληρωμένης Χωρικής Παρέμβασης (ΟΧΕ) & αποτελεί ένα κρίσιμο στάδιο για την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων για τις ανάγκες, τα προβλήματα και τις προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει η περιοχή. Οι διαδικασίες διαβούλευσης περιλαμβάνουν:

Τεχνικές Συναντήσεις
Ημερίδες ανά Δήμο
Συμπλήρωση Ερωτηματολογίων σε ηλεκτρονική μορφή
Εργαστήρια Διαβούλευσης
Με το παρόν ερωτηματολόγιο που βρίσκεται στη διεύθυνση https://oxe-nee.espa2127.gr/ , καλούνται κάτοικοι, φορείς, επιχειρήσεις, να καταθέσουν την συμβολή τους, σε μια σειρά από αναπτυξιακά ζητήματα, η οποία καθίσταται απαραίτητη και πολύτιμη για τη διαμόρφωση μιας ισχυρής εταιρικής σχέσης κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση της Στρατηγικής ΟΧΕ των Δήμων Ναυπλιέων, Επιδαύρου και Ερμιονίδας.

Στο πλαίσιο της Δημόσιας Διαβούλευσης για τη διαμόρφωση της Στρατηγικής της Ο.Χ.Ε. ΔΗ ΜΩΝ Επιδαύρου, Ερμιονίδας & Ναυπλίου σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στην Ημερίδα Διαβούλευσης που θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 12/02/2024, 18.30μμ στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του δημοτικού κτιρίου «Μουσείου Ελιάς » επί της Λεωφ. Ασκληπιού στο Λυγουριό.

Τονίζεται ότι η συμβολή στα ερωτήματα των συμμετεχόντων ΔΕΝ θα δημοσιοποιηθεί, θα αξιοποιηθεί ΜΟΝΟ για στατιστική επεξεργασία και την εξαγωγή συμπερασμάτων επί του συνόλου του δείγματος, με τήρηση όλων των όρων και αρχών εμπιστευτικότητας βάσει της σχετικής νομοθεσίας.