Α. Πουλάς: Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των Περιφερειακών Κέντρων Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας;

Ενημέρωση για το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των 13 Περιφερειακών Κέντρων Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας ζητά ο βουλευτής Αργολίδας και Υπεύθυνος του Κοινοβουλευτικού Τομέα Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ανδρέας Πουλάς με ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή μαζί με άλλους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, κ. ΒασίληΚικίλια

Θέμα: Ενημέρωση για το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των 13 Περιφερειακών Κέντρων Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας

Με το ν.4662/2020 η κυβέρνηση εξήγγειλε τη δημιουργία Περιφερειακών Κέντρων Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας σε κάθε μία από τις δεκατρείς διοικητικές περιφέρειες της χώρας, τα οποία θα χρηματοδοτηθούν με κεφάλαια από το Ταμείο Ανάκαμψης. Με την υπ’αρ.ΑΠ 160342/15.12.2021 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης) εντάχθηκε το έργο με τίτλο «SUB2: Έργο Κατασκευής 7 Κτιρίων» και κωδικό ΟΠΣ 5150096 στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με εξασφάλιση χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης «NextGenerationEU».

Τη σχετική διαγωνιστική διαδικασία με τίτλο «Μελέτη, Χρηματοδότηση, Κατασκευή και Τεχνική Διαχείριση Περιφερειακών Κέντρων Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας (ΠΕΚΕΠΠ) μέσω ΣΔΙΤ – Περιοχή Α (7 ΠΕΚΕΠΠ) και Περιοχή Β (6 ΠΕΚΕΠΠ)», η οποία περιλαμβάνει τη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή και τεχνική διαχείριση των 13 ΠΕΚΕΠΠ ανέλαβε η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία Κτηριακές Υποδομές ΑΕ και δ.τ. ΚΤΥΠ ΑΕ, η οποία συνιστά καθολική διάδοχο του ΟΣΚ και εποπτεύεται από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών).

Το έργο κατασκευής μέσω ΣΔΙΤ των 13 αφορά στην κατασκευή clusterκτιρίων σε δύο φάσεις: στο πρώτο cluster(Περιοχή Α) περιλαμβάνονται επτά ΠΕΚΕΠΠ (των Περιφερειών Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Ηπείρου, Βορείου Αιγαίου και Ιονίων Νήσων) συνολικού κόστους 70,8 εκατ. Ευρώ χωρίς ΦΠΑ και στο δεύτερο (Περιοχή Β) έξι ΠΕΚΕΠΠ (των Περιφερειών Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Κρήτης και Νοτίου Αιγαίου) συνολικού κόστους 60,7 εκατ. Ευρώ χωρίς ΦΠΑ.

Τα δε κτίρια που θα κατασκευαστούν πρέπει να πληρούν συγκεκριμένα ενεργειακά και περιβαλλοντικά πρότυπα, να έχουν εύκολη πρόσβαση και να πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια διάθεσης χώρων και εμβαδού.

Η πρώτη φάση περιλάμβανε την εκδήλωση ενδιαφέροντος και για τους δύο διαγωνισμούς. Μετά την ολοκλήρωσή της επιλέχθηκαν οι εταιρίες που θα προχωρήσουν στην επόμενη φάση (β’ φάση) κατά την οποία θα ξεκινήσει ο ανταγωνιστικός διάλογος όπου με την συμμετοχή των φορέων, συμμετεχόντων και τοπικής κοινωνίας, θα διαμορφωθεί το τελικό φυσικό και τεχνικό αντικείμενο του έργου, ώστε στην τελική φάση να κληθούν να καταθέσουν οι ενδιαφερόμενοι τις δεσμευτικές τους προσφορές.

Ο ιδιωτικός οικονομικός φορέας σύμπραξης που θα αναδειχθεί θα εκπονήσει το σύνολο των τεχνικών μελετών που απαιτούνται και θα προβεί στις αναγκαίες ενέργειες και σύνταξη των απαιτούμενων εγγράφων για την έγκαιρη έκδοση των αδειών και εγκρίσεων που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις. Επίσης, θα εκτελέσει τις εργασίες κατασκευής και την προμήθεια και εγκατάσταση του αναγκαίου εξοπλισμού των κτιριακών υποδομών και θα εκτελέσει τις εργασίες ανάπλασης και διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου αυτών, προκειμένου οι άνω υποδομές και να είναι κατάλληλες για τον σκοπό για τον οποίο προορίζονται. Θα προβεί δε, στην χρηματοδότηση του έργου με ίδια ή/και δανειακά κεφάλαια, θα αναλάβει την τεχνική διαχείριση καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης σύμπραξης, η οποία θα συνίσταται κυρίως στην επιθεώρηση, τη συνήθη, την προληπτική και τη διορθωτική συντήρηση, τη βαριά συντήρηση, την καθημερινή τεχνική λειτουργία και επιστασία για την ετοιμότητα και ικανότητα για λειτουργία των εγκαταστάσεων και συστημάτων των κτιριακών υποδομών και του περιβάλλοντος χώρου αυτών, ούτως ώστε το έργο να είναι απολύτως κατάλληλο και διαθέσιμο, θα προβεί στην ασφάλιση των κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων και συστημάτων των υποδομών που θα αποτελούν αντικείμενο της σύμβασης σύμπραξης τόσο κατά τη φάση της μελέτης και της κατασκευής όσο και κατά τη φάση λειτουργίας. Επίσης, θα αναλάβει την φύλαξη, την καθαριότητα, τη διαχείριση των απορριμμάτων και την εξασφάλιση της υγιεινής των κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων και συστημάτων των υποδομών.

Η συνολική διάρκεια του έργου ορίστηκε σε 324 μήνες εκ των οποίων 24 μήνες κατασκευής με ημερομηνία ολοκλήρωσης την 31η.12.2024 και οι υπόλοιποι 300 μήνες (25 χρόνια) λειτουργία και διαχείριση. Η δε, αποπληρωμή του έργου θα γίνεται με πληρωμές διαθεσιμότητας.

Εντούτοις, παρουσιάστηκαν προβλήματα στην υλοποίηση του κυβερνητικού σχεδιασμού, εστιαζόμενα κυρίως στη δυσκολία εξεύρεσης των χώρων όπου θα ανεγερθούν τα στρατηγεία της πολιτικής προστασίας σε τοπικό επίπεδο. Συγκεκριμένα η Χώρα μας επικαλέστηκε απροσδόκητα εμπόδια καθυστερήσεων που σχετίζονται με τη σύναψη συμβάσεων και τη μεταβίβαση δικαιωμάτων ιδιοκτησίας και εξ αυτού του λόγου αιτήθηκε την τροποποίησητης εκτελεστικής απόφασης τουΣυμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2021 ως προς τον στόχο 80 του μέτρου 16283 με τίτλο Υλοποίηση των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Κέντρων Πολιτικής Προστασίας (ΠΕΚΕΠΠ) μέσω ΣΔΙΤ στο πλαίσιο της συνιστώσας 1.4 (Βιώσιμη χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και προστασία του περιβάλλοντος).

Όπως προκύπτει από το νόμο 4662/2020 η κυβέρνηση εξαρτά σε σημαντικό βαθμό την επιτυχία των πολιτικών της για την πολιτική προστασία από την δημιουργία των δεκατριών (13) Περιφερειακών Κέντρων Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας. Παρά ταύτα και ενώ οι διαγωνιστικές διαδικασίες προχωρούν για την ανάδειξη αναδόχων για την κατασκευή των ΠΕΚΕΠΠ στις δύο προαναφερόμενες φάσεις, ακόμα δεν έχει καθοριστεί η χωροθέτησή τους, δεν έχει επιλεγεί συγκεκριμένος χώρος για την κατασκευή τους, ούτε έχουν επιλυθεί ζητήματα απαλλοτριώσεων και κυριότητας των επιλεγέντων οικοπέδων, ώστε να είναι δυνατή η έναρξη των σχετικών εργασιών αμέσως μετά την τελική επιλογή αναδόχου. Αυτό το κρίσιμο έλλειμμα έχει προκαλέσει σημαντική καθυστέρηση στην υλοποίηση του έργου. Δεδομένων των στενών χρονικών ορίων που θέτει το Ταμείο Ανάκαμψης για την ολοκλήρωση του στόχου της συγκεκριμένης πράξης προκειμένου να ενταχθεί στις χρηματοδοτούμενες δράσεις του Ταμείου Ανάκαμψης, είναι προφανές ότι τίθεται σε κίνδυνο η έγκαιρη και αποτελεσματική υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής για την Πολιτική Προστασία και η εφαρμογή των κυβερνητικών μέτρων αντιμετώπισης της κλιματικής κρίσης και την φετινή χρονιά με ενδεχόμενες σοβαρότατες συνέπειες, όπως απώλειες ζωών και περιουσιών και καταστροφή δημόσιων υποδομών και εν γένει δημόσιας περιουσίας.

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάται ο κύριος Υπουργός:

1-Σε ποια φάση βρίσκεται η αναζήτηση οικοπεδικών εγκαταστάσεων για την χωροθέτηση των 13 ΠΕΚΕΠΠ σε κάθε μία από τις Περιφέρειες της χώρας; Έχουν επιλυθεί τα σχετικά ζητήματα της κυριότητας τους; Υπάρχουν δημόσια κτήματα που προσφέρονται για την συγκεκριμένη χρήση σε κάθε περιφέρεια;

2-Ποιο είναι τελικά το χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση του έργου κατασκευής των δεκατριών ΠΕΚΕΠΠ; Πότε εκτιμάτε ότι θα αναδειχθούν οι οριστικοί ανάδοχοι;

Οι ερωτώντες βουλευτές
Ανδρέας Πουλάς