Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση του Δ.Σ. Δήμου Επιδαύρου την 22η-4-2024.

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Επιδαύρου την
Δευτέρα 22 Απριλίου 2024, και ώρα 11.00΄.
Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν και την εγκ.
98/8182/26-01-2024 [ΑΔΑ: 9ΝΚ846ΜΤΛ6-Π6Λ] του Υπουργείου Εσωτερικών,
προκειμένου να συζητηθούν και ληφθούν αποφάσεις επί των παρακάτω θεμάτων
ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση συγκοινωνιακής μελέτης έργου “Ενοποίηση κοινόχρηστων χώρων
    βιοκλιματικού και ανθρωποκεντρικού χαρακτήρα με την ανάπλαση δικτύου
    πεζοδρομίων και ποδηλατόδρομου στο Δήμο Επιδαύρου
  2. Αποδοχή και Κατανομή επιχορήγησης Υπ. Εσωτ. 28.660,00 € στις Σχολικές
    Επιτροπές για λειτουργικές δαπάνες των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
    εκπαίδευσης, Β’ τριμήνου 2024

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Γεώργιος Π. Κωστούρος