Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Επιδαύρου.

θέμα: « Πρόσκληση με αριθμό 2/2024 σε ειδική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Επιδαύρου».

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Επιδαύρου έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθροu240 του Δ.Κ.Κ. (Ν.3463/2006) και την υπ’ αρ. 27 /2024 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Επιδαύροu(ΑΔΑ:9ΦΓΙΩΡΨ-4ΨΜ) σας καλεί να συμμετάσχετε δια Ζώσης στην Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΛΤ Επιδαύρου που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα της Αρχαίας Επιδαύρου την Τρίτη 02 Απριλίου 2024 και ώρα 18.30 με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης :

“Ψήφιση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024 και Πίνακα Στοχοθεσίας (ΟΠΔ) οικονομικού έτους 2024 του ΝΠΔΔ «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Επιδαύρου”.

Ο Πρόεδρος του ΔΛΤΕ

Βασιλόπουλος Αντώνιος