Νέες προσλήψεις κάνει ο Δήμος Επιδαύρου.

Ο Δήμος Επιδαύρου, που εδρεύει στο Λυγουριό της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας, ανακοινώνει την πρόσληψη,  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 5 ατόμων, για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου.

Οι 5 προσλήψεις θα γίνουν με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ ΑΣΕΠ) και θα έχουν 6μηνη διάρκεια

Οι ειδικότητες

Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι οι εξής:

  • ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων – 2 θέσεις
  • ΥΕ Συνοδών Απορριμματοφόρων – 3 θέσεις

Να σημειωθεί ότι για τις παραπάνω θέσεις δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα.

Σχετικά Άρθρα

ΟΔήμος Επιδαύρου, που εδρεύει στο Λυγουριό της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας, ανακοινώνει την πρόσληψη,  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 5 ατόμων, για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου.

Οι 5 προσλήψεις θα γίνουν με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ ΑΣΕΠ) και θα έχουν 6μηνη διάρκεια

Οι ειδικότητες

Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι οι εξής:

  • ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων – 2 θέσεις
  • ΥΕ Συνοδών Απορριμματοφόρων – 3 θέσεις

Να σημειωθεί ότι για τις παραπάνω θέσεις δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε ηλεκτρονικά (kiki.zerboy@1288.syzefxis.gov.gr), είτε αυτοπροσώπως, είτε, σύμφωνα με το άρθρο του proson, με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή (στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Επιδαύρου), είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας, στην ακόλουθη διεύθυνση:

  • Δήμος Επιδαύρου, Πλ. Καραϊσκάκη, Λυγουριό, Τ.Κ. 21052, υπόψη κας Ζερβού ή κας Χριστοφίλη (τηλ. επικοινωνίας: 2753 3 60112 και 2753 3 60114).
sox-2024-05-10-1