Συνεδριάση Δημοτικού Συμβουλίου Επιδαύρου 23 Οκτωβρίου 2019.

0

 Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Επιδαύρου θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 18.30΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Επιδαύρου (ισόγειο Δημαρχείου), προκειμένου να συζητηθούν τα θέματα ημερήσιας διάταξης και ληφθούν αποφάσεις επ’ αυτών:

1. Τροποποίηση προϋπολογισμού 2019

2. Τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού 2019 [Γ΄ τριμήνου 2019]

3. Άνοιγμα λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος

4. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Επιδαύρου στην Διεθνή Τουριστική Έκθεση ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ

5. Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών έτους 2020. Έγκριση της 28/2019 οικονομοτεχνικής μελέτη

6. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για την διοικητική παραλαβή προς χρήση το έργου “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ”

7. Υποβολή πρότασης με τίτλο «Εκπόνηση μελετών πυροπροστασίας, σύνταξη τευχών δημοπράτησης και υλοποίηση μέτρων εγκεκριμένης μελέτης για τις σχολικές μονάδες Α΄ Βάθμιας και Β΄ Βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Επιδαύρου», στο Πρόγραμμα «Φιλόδημος II» στην Πρόσκληση VΙΙΙ με τίτλο «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων»

8. Υποβολή πρότασης με τίτλο «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ στις σχολικές μονάδες Α΄ Βάθμιας και Β΄ Βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Επιδαύρου», στο Πρόγραμμα «Φιλόδημος II» στην Πρόσκληση ΙΧ με τίτλο «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων»

9. Τροποποίηση συστατικής πράξης του ΝΠΔΔ «Λιμενικό Ταμείο Επιδαύρου»

10. Ορισμός μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΠΔΔ «Λιμενικό Ταμείο Επιδαύρου» και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρο. Ανάκληση της 131/2019 απόφασης

11. Εκλογή αντιπροσώπου στην Περιφερειακή Ένωση Δήμων

12. Αντικατάσταση εκπροσώπων στο Δίκτυο Δήμων των Εκλεκτών Ελληνικών Γεύσεων

13. Συγκρότηση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Επιδαύρου..

14. Σύσταση επιτροπής παροχής γνώμης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την καταστροφή αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία (άρθρο 199 παρ 6 Ν. 3463/06)

15. Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων προμηθειών (Ν.4412/2016)

16. Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων (Ν.4412/2016)

17. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής συμβάσεων υπηρεσιών (Ν.4412/2016)

18. Εξέταση αίτησης εγγραφής παιδιού στον Παιδικό Σταθμό

19. Λήψη απόφασης για μία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου εκτός της έδρας του

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Θα προηγηθεί ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την λειτουργία του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας στο Λυγουριό.

Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου
Φώτιος Ι. Οψιμούλης

Αφήστε μια απάντηση