ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ.

0

Ο Δήμαρχος Επιδαύρου προκηρύσσει τη διενέργεια μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου που θα χρησιμεύσει ως αποθήκη του Δήμου σύμφωνα με τους όρους της αριθμ. 64/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής. 
Το προσφερόμενο ακίνητο πρέπει να βρίσκεται στη Δ.Ε. Ασκληπιείου και σε απόσταση μικρότερη από 3,5 km από την έδρα του Δήμου (Λυγουριό), με εύκολη πρόσβαση οχημάτων και να εφάπτεται σε οδικό δίκτυο, να διαθέτει εμβαδόν οικοπέδου τουλάχιστον 5.000,00 τ.μ., εμβαδόν ισόγειου στεγασμένου χώρου τουλάχιστον 350,00 τ.μ. και τουλάχιστον 30 τ.μ. για χώρο γραφείου. 
Τα λοιπά τεχνικά χαρακτηριστικά αναφέρονται αναλυτικά στην διακήρυξη. 
Οι ενδιαφερόμενοι που είναι ιδιοκτήτες κατάλληλων ακινήτων καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους καταθέτοντας στο Δήμο Επιδαύρου γραπτή πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, που θα έχει συνταχθεί ως Υπεύθυνη Δήλωση, με την οποία θα δηλώνουν την πρόθεσή τους να προσφέρουν για εκμίσθωση συγκεκριμένο ακίνητο ιδιοκτησίας τους, υποβάλλοντας ταυτόχρονα τα νομιμοποιητικά έγγραφα και δικαιολογητικά συμμετοχής, που περιγράφονται στην παρ. Α.3. της διακήρυξης. 
Η προθεσμία υποβολής των προτάσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος ορίζεται σε δέκα (10) ημέρες από την επομένη της επίσημης δημοσίευσης της διακήρυξης στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου δηλαδή έως και 21-10-2019, ώρα 15:00. 
Στη συνέχεια η αρμόδια δημοτική υπηρεσία αποστέλλει τις προσφορές στην εκτιμητική επιτροπή του άρθρου 7 του Π.Δ/τος 270/81 για τον έλεγχο και την αξιολόγηση των ακινήτων, η οποία μετά από επιτόπια έρευνα αξιολογεί τα προσφερόμενα ακίνητα, κρίνει την καταλληλότητα αυτών καθώς επίσης κρίνει αν αυτά πληρούν τους όρους της παρούσας διακήρυξης και γνωμοδοτεί με σχετική έκθεση. 
Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το Δήμο Επιδαύρου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, τηλέφωνο 27533-60116 και 27533-60119 αρμόδιοι υπάλληλοι Αθανάσιος Δρούζας ή Χρήστος Δαβάκος. 
Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτησή τους μέχρι και την προηγούμενη της καταληκτικής ημερομηνίας. 
Ο Δήμαρχος Χρόνης Αναστάσιος

Αφήστε μια απάντηση