Στις 24 Ιουνίου η δημοπράτηση Της κεντρικής πλατείας στο Λυγουριού.

0

Στις 24 Ιουνίου θα διενεργηθεί πλειοδοτικός διαγωνισμός για την κεντρική πλατεία , Αθ. Διάκου στο Λυγουριού.

Η Απόφαση :

Την διενέργεια ανοικτής πλειοδοτικής προφορικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δημοτικού κυλικείου στην πλατεία Αθ. Διάκου Κοινότητας Λυγουριού, η οποία θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου στο Λυγουριό, την 24 του μήνα Ιουνίου του έτους 2020, ημέρα Τετάρτη κ΄ θα ξεκινήσει στις 11 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής (κατάθεση δικαιολογητικών συμμετοχής 10 πμ – 11πμ ).

Σε περίπτωση που αποβεί άγονη θα επαναληφθεί στις 1-7-2020 με τους ίδιους όρους, στον ίδιο τόπο κ΄την ίδια ώρα.

Καθορίζει τους όρους της διακήρυξης σύμφωνα με τους οποίους η επιτροπή θα ενεργήσει τη δημοπρασία ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 1ο

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ -ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΟΡΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Οι υπό μίσθωση χώροι περιλαμβάνουν αναλυτικά :

 1. Κυλικείο καλυπτόμενης επιφάνειας περίπου 110 τ.μ. όπως περιγράφεται στα σχέδια της υπ’ αριθμό 212/1990 οικοδομικής άδειας
 2. Κοινόχρηστο χώρο συνολικής επιφανείας 150 τ.μ. σύμφωνα με την τεχνική έκθεση του Μηχανικού της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Επιδαύρου

Τα ελάχιστο όριο εκκίνησης των προσφορών καθορίζεται στα διακόσια είκοσι (220,00 €) ευρώ μηνιαίως. Το μίσθωμα θα καταβάλλεται σε δύο ισόποσες δόσεις στο τέλος κάθε εξαμήνου, από την υπογραφή του συμφωνητικού και μέχρι τη λήξη της σύμβασης, στο ταμείο του Δήμου, εκτός από το πρώτο έτος χρήσης που θα καταβληθεί εξ΄ ολοκλήρου. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης, ελλιπούς ή καθόλου καταβολής του μισθώματος και των λοιπών προσαυξήσεων και επιβαρύνσεων που πρέπει να προβλέπονται, να έχει ως συνέπεια την αυτοδίκαιη λύση της μισθωτικής σύμβασης αζημίως για το Δήμο, ενώ παράλληλα θα μπορεί να επιδιώξει την έξωση του μισθωτή από το μίσθιο

ΑΡΘΡΟ 2Ο ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΠΛΕΙΟΔΟΣΙΑ

Για να γίνει δεκτή η πρώτη προσφορά , πρέπει να είναι τουλάχιστον ίση με το ελάχιστο όριο προσφοράς

 (τιμή εκκίνησης) και κάθε αντιπροσφορά ανώτερη τουλάχιστον 3% από την αμέσως προηγούμενη προσφορά.

ΑΡΘΡΟ 3Ο

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Η δημοπρασία είναι φανερή και προφορική ,διεξάγεται κατά την ορισθείσα ημέρα και ώρα που αναφέρεται παραπάνω. Για τη συνέχιση της δημοπρασίας και πέραν της οριζόμενης ώρας αποφασίζει η Επιτροπή η απόφαση της οποίας καταχωρείται στα πρακτικά.

Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφώνησης μαζί με το ονοματεπώνυμο του πλειοδότη.

Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον εκάστοτε πλειοδότη και η δέσμευση αυτή μεταβιβάζεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους επόμενους , ο τελευταίος των οποίων είναι υπεύθυνος για την προσφορά του μέχρι να του γνωστοποιηθεί η ολοκλήρωση της προβλεπόμενης από το νόμο εγκριτικής διαδικασίας , οπότε και καθίσταται οριστικός ο μισθωτής.

Με την υποβολή της προσφοράς θεωρείται ότι ο διαγωνιζόμενος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της διακήρυξης και δεν δύναται να υπαναχωρήσει για οποιοδήποτε λόγο. Συμμετοχή στην δημοπρασία με επιφύλαξη, αίρεση ή προθεσμία δεν είναι δυνατή.

Σε περίπτωση νομικών προσώπων να ελέγχεται ότι η υποβολή της προσφοράς και η συμμετοχή στον διαγωνισμό έχουν εγκριθεί από αρμόδιο όργανο του συμμετέχοντος νομικού προσώπου. Σε περίπτωση που αποδειχθεί ότι δεν υπάρχει τέτοια έγκριση, η σύμβαση να λύεται αυτοδικαίως, ενώ όποιες υποχρεώσεις

προκύπτουν από τη σύμβαση, να βαρύνουν τα φυσικά πρόσωπα που συμβλήθηκαν για λογαριασμό του νομικού προσώπου.

Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου οφείλει να το δηλώσει στην επιτροπή δημοπρασίας , πριν από την έναρξη της και πρέπει για το λόγο αυτό να έχει νόμιμο πληρεξούσιο , διαφορετικά θεωρείται ότι μετέχει για λογαριασμό του.

Η απόφαση της Επιτροπής δημοπρασίας περί αποκλεισμού ενδιαφερόμενου να συμμετάσχει στη δημοπρασία , επειδή δεν πληροί τους προβλεπόμενους όρους της παρούσας διακήρυξης ,αναγράφεται στα πρακτικά.

Μετά τη λήξη της δημοπρασίας τα πρακτικά υπογράφονται από την Επιτροπή , από τον τελευταίο πλειοδότη και από τον εγγυητή του. Σε κάθε περίπτωση, η Επιτροπή που θα είναι υπεύθυνη για την δημοπρασία να μπορεί να αποκλείσει από τη διαδικασία οποιονδήποτε συμμετέχοντα, εφ’ όσον αυτό κριθεί αιτιολογημένα απαραίτητο.

Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα για αποζημίωση λόγω μη έγκρισης των πρακτικών της δημοπρασίας από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα .

Για το πρακτικό της δημοπρασίας αποφασίζει η Οικονομική Επιτροπή (παρ.1ε , άρθρου 72, Ν.3852/2010).

ΑΡΘΡΟ 4Ο

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ

Η χρονική διάρκεια της μίσθωσης θα είναι πενταετής με δυνατότητα παράτασης για τρία ακόμα έτη από την υπογραφή του συμφωνητικού μίσθωσης, εφόσον τηρηθούν από τον εκάστοτε πλειοδότη απολύτως όλοι οι όροι της προκήρυξης.

ΑΡΘΡΟ 5Ο ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΤΗ

Ο μισθωτής υποχρεούται στην έκδοση της απαιτούμενης κατά νόμο άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (κυλικείου) απαγορευμένης οποιασδήποτε αλλαγής της χρήσης αυτής.

Ο μισθωτής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την καθαριότητα του χώρου του κυλικείου και οφείλει με δικά του έξοδα να επισκευάζει, συντηρεί, αναβαθμίζει το μίσθιο και τον περιβάλλοντα χώρο, όπως επίσης να αποκαθιστά κάθε φθορά που δημιουργείται στο μίσθιο ανεξάρτητα από το αν προέρχεται από συνήθη ή όχι χρήση, χωρίς καμία αξίωση για αποζημίωση από τον Δήμο, ενώ οποιαδήποτε αναβάθμιση, μεταρρύθμιση κ.λπ. παραμένει προς όφελος του μίσθιου μετά τη λήξη της μίσθωσης, χωρίς δικαίωμα αποζημίωσης του μισθωτή από τον Δήμο.

Ολόκληρος ο εξοπλισμός του κυλικείου που τυχόν ήδη υπάρχει κατά την έναρξη της μίσθωσης, παραμένει στην κυριότητα του Δήμου.

Κάθε είδους κινητός εξοπλισμός, ο οποίος θα προμηθευτεί με αποκλειστική φροντίδα και δαπάνες του μισθωτή, χωρίς καμία υποχρέωση του Δήμου για συμμετοχή, θα πρέπει να αναβαθμίζει την ποιότητα κατασκευής του χώρου.

Μετά τη λύση της σύμβασης, για οποιονδήποτε λόγο, ο μισθωτής έχει δικαίωμα να αφαιρέσει μόνο τον κινητό εξοπλισμό του κυλικείου που δεν έχει ενσωματωθεί στο μίσθιο και που με δικές του δαπάνες έχει προμηθευτεί και εγκαταστήσει (π.χ. μηχανήματα).

Διευκρινίζεται ότι κινητά πράγματα, που θα ενσωματωθούν στο μίσθιο, παραμένουν σε αυτό και μετά τη λύση της μισθωτικής σύμβασης, όπως ορίζεται παραπάνω, χωρίς αξίωση αποζημίωσης του μισθωτή.

Επίσης, ο μισθωτής οφείλει να τηρεί κάθε υποχρεωτική διάταξη νόμου που αφορά την λειτουργία του κυλικείου (π.χ. αστυνομικές, πολεοδομικές, υγειονομικές κ.ά. διατάξεις), ενώ για κάθε ζημία που θα

προκύψει σε βάρος του Δήμου εξαιτίας της παράβασης από τον μισθωτή των ανωτέρω διατάξεων, θα οφείλεται αποζημίωση από τον μισθωτή προς το Δήμο.

Σε περίπτωση που ο μισθωτής δεν τηρήσει τις υποχρεώσεις του αυτές, ο Δήμος μπορεί να τον κηρύξει έκπτωτο, με όλες τις εξ αυτού προερχόμενες συνέπειες.

Απαγορεύεται η τοποθέτηση άλλων κατασκευών , η εναπόθεση πραγμάτων , εμπορευμάτων ή άλλων αντικειμένων έξω από το κυλικείο.

Η χρήση χώρου πέρα του κυλικείου άνευ άδειας του Δήμου ,αποτελεί λόγο καταγγελίας της σύμβασης.

Εκτός από τους όρους της σύμβασης ο μισθωτής υποχρεούται να τηρεί τις ποινικές , αστυνομικές και φορολογικές διατάξεις.

Απαγορεύεται η πρόσληψη συνεταίρου και η με οποιαδήποτε μορφή παραχώρηση της χρήσεως αυτού σε τρίτους .Επίσης απαγορεύεται η σιωπηρή αναμίσθωση ή υπομίσθωση του κυλικείου.

Ο Δήμος δεν ευθύνεται απέναντι στο μισθωτή για την πραγματική κατάσταση στην οποία βρίσκεται στο μίσθιο και της οποίας τεκμαίρεται ότι έχει λάβει γνώση (ο μισθωτής) πριν την υπογραφή της σύμβασης όπου με μόνη την συμμετοχή του στον διαγωνισμό τεκμαίρεται ότι είναι της απολύτου αρεσκείας του και δεν υπάρχουν πραγματικά ελαττώματα συνεπώς ο Δήμος δεν υποχρεούται σε επιστροφή ή μείωση μισθωμάτων ούτε σε λύση της μίσθωσης.

Με την υπογραφή του συμφωνητικού ο μισθωτής θεωρείται αυτοδίκαια εγκατεστημένος στο μίσθιο.

Μετά τη λήξη της μίσθωσης ο μισθωτής υποχρεούται εντός δέκα(10) ημερών να απομακρυνθεί και να παραδώσει το κυλικείο στην ίδια κατάσταση στην οποία το παρέλαβε και θα συντάσσεται και υπογράφεται πρωτόκολλο παράδοσης /παραλαβής από τα συμβαλλόμενα μέρη (Δήμο και μισθωτή) , στο οποίο θα αναγράφονται και οι τυχόν βλάβες ή φθορές του μίσθιού.

Μετά τη λήξη της μίσθωσης τυχόν ζημιές θα επιβαρύνουν τον μισθωτή και η αποκατάσταση τους θα γίνει με επίβλεψη του Δήμου. Συνομολογείται ρητά ότι η άρνηση του μισθωτή να αποκαταστήσει τις ζημιές επισύρει όλες τις νόμιμες ενέργειες εις βάρος του.

Σε περίπτωση που ο μισθωτής δεν παραδίδει στον εκμισθωτή τη χρήση του χώρου κατά τη συμφωνηθείσα λήξη της μίσθωσης ή κατά την οποιαδήποτε αιτία λύσης της και για όσο χρόνο αρνείται την παράδοση της χρήσης καταβάλλει στον εκμισθωτή ως αποζημίωση ποσό ίσο με το μηνιαίο μίσθωμα και ποινική ρήτρα ποσού ίσου με το 1/3 του συνολικού μισθώματος για κάθε μήνα καθυστέρησης.

Απαγορεύεται η τοποθέτηση ψυχαγωγικών παιγνίων (κούνιες, μηχανοκίνητα παιχνίδια, παιδικά μηχανήματα, αυτόματοι πωλητές, κ.λ.π.) στον υπαίθριο χώρο του κυλικείου παρά μόνο ύστερα από την άδεια του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ρητώς ορίζεται ότι στο κυλικείο απαγορεύεται η αποθήκευση και πώληση τσιγάρων και διάφορων απαγορευτικών ουσιών.

Ο μισθωτής να υποχρεούται να τηρεί τους ισχύοντες κάθε φορά κανόνες για την κοινή ησυχία, υγιεινή και καθαριότητα και να συμμορφώνεται απολύτως προς τις υποδείξεις του Δήμου, της Αστυνομικής Αρχής, του Υγειονομικού Επόπτη αναφορικά με την καθαριότητα, την τάξη, την ευπρέπεια του παραπάνω χώρου καθώς και των σχετικών διατάξεων της φορολογικής, αγορανομικής και τουριστικής νομοθεσίας.

Ο μισθωτής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την καθαριότητα του χώρου που εκμεταλλεύεται, όλο το χρόνο καθώς και για την καθαριότητα των τουαλετών, οι οποίες θα είναι ανοικτές και θα λειτουργούν μόνο κατά τις ώρες λειτουργίας του κυλικείου με ευθύνη του μισθωτή και όχι μόνο για τους πελάτες του

 κυλικείου.

Ο μισθωτής έχει υποχρέωση να δέχεται κάθε έλεγχο από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, προκειμένου να ελέγχεται ως προς την τήρηση της κείμενης νομοθεσίας και της μισθωτικής σύμβασης. Σε περίπτωση άρνησης του μισθωτή να δεχθεί τον ανωτέρω έλεγχο, ο Δήμος μπορεί να καταγγείλει την σύμβαση αζημίως και να επιδιώξει την αποζημίωσή του για κάθε θετική και αποθετική ζημία που μπορεί να υποστεί εξ’ αιτίας της καταγγελίας αυτής.

Η παροχή ρεύματος και νερού θα μεταβιβαστούν στο όνομα του μισθωτή μετά την υπογραφή της σύμβασης και τα έξοδα λειτουργίας σε ρεύμα και νερό να βαρύνουν τον ίδιο.

Το υπόλοιπο μέρος της πλατείας μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον Δήμο, ή φορέα του Δήμου (Πολιτιστικοί Σύλλογοι, Αθλητικοί, κλπ), κατόπιν αδείας της Δημοτικής Αρχής, για οποιαδήποτε εκδήλωσή τους, για τις ώρες που δίνεται η άδεια, με την προϋπόθεση τήρησης των αναφερομένων στην σχετική άδεια και χωρίς καμία αξίωση από τον μισθωτή.

Ο μισθωτής να μην απαγορεύει και να μην εμποδίζει τους κατοίκους, ή επισκέπτες στη χρήση της υπόλοιπης πλατείας, η οποία θα πρέπει να είναι ελεύθερη για χρήση από τον οποιονδήποτε, όταν αυτό φυσικά δεν δημιουργεί πρόβλημα στους πελάτες του και στην εύρυθμη λειτουργία του κυλικείου.

Ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος στην προστασία, φροντίδα και καλλωπισμό των δένδρων, θάμνων και λουλουδιών που βρίσκονται στο χώρο που του παραχωρείται, όπως και του παρτεριού που βρίσκεται μπροστά από τον αντίστοιχο παραχωρημένο χώρο.

Ο μισθωτής υποχρεούται να τοποθετήσει πινακίδα σε εμφανές σημείο που θα αναγράφει “Δημοτικό Περίπτερο Λυγουριού”.

Απαγορεύεται η κοπή των φυτών και των δέντρων από τον περιβάλλοντα χώρο, χωρίς προηγούμενη έγκριση από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.

Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί την κατοχή του μισθίου, τις  υπέρ  αυτού δουλείες, τα όρια  αυτού, να προστατεύει αυτό από κάθε καταπάτηση κ΄γενικά να διατηρεί το μίσθιο σε καλή κατάσταση, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.

Απαγορεύεται η σιωπηρή αναμίσθωση καθώς κ΄ υπεκμίσθωση του μισθίου από τον μισθωτή.

Σε κάθε περίπτωση ο μισθωτής υποχρεούται στην τήρηση της κείμενης νομοθεσίας και τις αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου για την τοποθέτηση υπαίθριων διαφημίσεων – πινακίδων και επιγραφών.

Σε περίπτωση που ο μισθωτής δεν τηρήσει τις υποχρεώσεις του αυτές, ο Δήμος μπορεί να τον κηρύξει έκπτωτο, με όλες τις εξ αυτού προερχόμενες συνέπειες.

Ο μισθωτής με δικές του ενέργειες και έξοδα να μεριμνήσει και να προβεί στην έκδοση κάθε είδους αδειών προκειμένου για την χρήση του ακινήτου ως κυλικείου, όπως απαιτείται από τις ισχύουσες διατάξεις. Στην περίπτωση που οι απαιτούμενες άδειες κ.λ.π για την λειτουργία του κυλικείου, δεν χορηγηθούν στον μισθωτή ή αν αυτές ανακληθούν, καμία ευθύνη δεν μπορεί να προκύψει σε βάρος του Δήμου και καμία αξίωση δεν μπορεί να αξιωθεί από τον μισθωτή και η μισθωτική σύμβαση συνεχίζει να είναι καθ’ όλα ισχυρή.

Ο εκμισθωτής έχει το δικαίωμα να λύσει μονομερώς και χωρίς ζημία για τον ίδιο, την σύμβαση μισθώσεως και πριν από την λήξη αυτής. Στην περίπτωση που ο Δήμος θα κρίνει ότι, η σύμβαση μισθώσεως εμποδίζει την κατά τον προορισμό του λειτουργία του κυλικείου ή γίνουν διάφορες πολεοδομικές διαρρυθμίσεις στο χώρο, που θα έχουν σαν αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η άσκηση του εκμισθούμενου δικαιώματος κατά τη κρίση του Δήμου ή αν αποφασισθεί να δοθεί στην κοινή χρήση ο χώρος που χρησιμοποιεί ο μισθωτής.

Σε κάθε περίπτωση ακύρωσης, ματαίωσης, κ.λ.π της διαδικασίας για οποιονδήποτε λόγο, καμία ευθύνη για αποζημίωση να μην υπέχει ο Δήμος απέναντι σε οποιονδήποτε υποψήφιο μισθωτή, ούτε και στον τυχόν τελευταίο πλειοδότη.

Ο μισθωτής να μην έχει δικαίωμα να λύσει τη σύμβαση πριν τη λήξη του συμβατικού χρόνου, ούτε να απαλλάσσεται της καταβολής του μισθώματος μέχρι τη λήξη της σύμβασης, εκτός αν υφίστανται σοβαροί λόγοι και μόνον μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Σε αντίθετη περίπτωση κηρύσσεται έκπτωτος.

Ο μισθωτής να μην έχει δικαίωμα αποζημίωσης από το Δήμο ή μείωσης του μισθώματος για βλάβη του μισθίου ή της επιχείρησής του από φυσικά φαινόμενα ή άλλη τυχαία αιτία, που θα επέλθει σε αυτόν μετά

την κατακύρωση της δημοπρασίας, ούτε να απαλλάσσεται της καταβολής του μισθώματος εάν δεν έκανε χρήση του μισθίου χωρίς υπαιτιότητα του Δήμου.

Όλοι οι όροι της μισθωτικής σύμβασης να είναι ουσιώδεις και σε περίπτωση μη τήρησης αυτών ο Δήμος να έχει το δικαίωμα να προβεί σε καταγγελία της μίσθωσης και κάθε εγγύηση που θα έχει καταβληθεί από τον μισθωτή, θα καταπίπτει υπέρ του Δήμου.

ΑΡΘΡΟ 6Ο

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ – ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ-ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ

Μεταξύ του Δήμου και των μισθωτών θα υπογραφεί συμφωνητικό για την χρονική διάρκεια της εκμίσθωσης , τους όρους και το καταβλητέο μίσθωμα.

Το μηνιαίο μίσθωμα, όπως αυτό θα διαμορφωθεί μετά τη διεξαγωγή της δημοπρασίας, Θα παραμείνει σταθερό μέχρι 31-12-2023 και μετά να προσαυξάνεται σε ετήσια βάση κατά ποσοστό 2% και θα υπολογίζεται επί του εκάστοτε καταβαλλόμενου μισθώματος στο τέλος κάθε μισθωτικού έτους. Πέραν του μισθώματος, ο μισθωτής υποχρεούται στην καταβολή κάθε τέλους, δικαιώματος ή τυχόν μελλοντικώς επιβαλλομένου φόρου που μπορεί να προκύψει από τον εκάστοτε νόμο.

Ο μισθωτής υποχρεούται να παρέχει αξιόχρεο εγγυητή που θα υπογράψει μαζί με τον πλειοδότη τα πρακτικά της δημοπρασίας και στη συνέχεια την σύμβαση της μίσθωσης .Ο εγγυητής αυτός είναι αλληλέγγυος και εις ολόκληρο υπεύθυνος μαζί με το μισθωτή για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης

,παραιτούμενος του ευεργετήματος της διαίρεσης και διζήσεως.

Σε περίπτωση που ο εγγυητής δεν δεχτεί να υπογράψει μετά το πέρας της δημοπρασίας, θα καταπίπτει η εγγυητική επιστολή συμμετοχής.

Ο εγγυητής υποχρεούται να προσκομίσει:

α) φορολογική ενημερότητα,

β) αντίγραφο δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9),

γ) αντίγραφο τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος,

δ) βεβαίωση από την ταμειακή υπηρεσία του Δήμου και την Δ.Ε.Υ.Α.ΕΠ. περί μη οφειλής του, ε) απόσπασμα ποινικού μητρώου,

στ) υπεύθυνη δήλωση του Ν.  1599/1986 ότι έχει λάβει γνώση των όρων της διακήρυξης και ότι τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα,

ζ) φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας

Το μηνιαίο μίσθωμα καταβάλλεται υποχρεωτικά ανα εξάμηνο στο ταμείο του Δήμου Επιδαύρου ή σε Τραπεζικό Λογαριασμό του Δήμου με έγγραφη απόδειξη και δεν επιτρέπεται για την απόδειξη της καταβολής κανένα άλλο αποδεικτικό μέσο.

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται όπως εντός δέκα ημερών από την κοινοποίηση, που ενεργείται με αποδεικτικό παραλαβής, της απόφασης της διοικητικής αρχής περί κατακυρώσεως ή εγκρίσεως του αποτελέσματος της δημοπρασίας, να προσέλθει μαζί με τον εγγυητή του για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης, άλλως και η κατατεθείσα εγγύηση καταπίπτει υπέρ του δήμου χωρίς δικαστική παρέμβαση.

Ενεργείται δε αναπλειστηριασμός εις βάρος του και του εγγυητή του, οι οποίοι ευθύνονται για το μικρότερο τυχόν οικονομικό αποτέλεσμα της δημοπρασίας από αυτό της προηγούμενης.

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα αντικατασταθεί , με την υπογραφή της σύμβασης με άλλη , της οποίας το ποσό θα ισούται με 10% του ετήσιου επιτευχθέντος μισθώματος ως ποινική ρήτρα για την εξασφάλιση της τήρησης των οριζόμενων στη διακήρυξη και στη σύμβαση.

Το μίσθωμα επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου 20%.

Η παροχή ρεύματος και νερού να μεταβιβαστούν στο όνομα του μισθωτή μετά την υπογραφή της σύμβασης και τα έξοδα λειτουργίας σε ρεύμα και νερό να βαρύνουν τον ίδιο

ΑΡΘΡΟ 7Ο ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι συμμετοχής πρέπει να υποβάλλουν φάκελο με τα παρακάτω δικαιολογητικά, με ποινή

 αποκλεισμού:

Α)Εγγυητική επιστολή συμμετοχής για τον διαγωνισμό ύψους 10 % του ετήσιου μισθώματος βάσει του οριζόμενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς της διακήρυξης από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή αναγνωρισμένης Τράπεζας (από νόμιμα λειτουργούν στην επικράτεια πιστωτικό ίδρυμα) για κάθε αναψυκτήριο στο οποίο θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον.

Β)Υπεύθυνη δήλωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος , (υπόδειγμα στο παράρτημα 1) Επιπλέον των ανωτέρω :

Δ) Σε περίπτωση συμμετοχής Φυσικού Προσώπου :

 1. Βεβαίωση εγγραφής ή προεγγραφής από το Επιμελητήριο από την οποία πρέπει να προκύπτει η δήλωση δραστηριότητας συναφούς με το προς ενοικίαση ακίνητο .
 2. Φορολογική ενημερότητα που να ισχύει την ημέρα του διαγωνισμού.
 3. Ασφαλιστική ενημερότητα από φορέα κύριας ασφάλισης (Ο.Α.Ε.Ε. ) και σε περίπτωση απασχόλησης προσωπικού προσκομίζεται υποχρεωτικά και ασφαλιστική ενημερότητα από το ΙΚΑ, άλλως σε περίπτωση μη απασχόλησης προσωπικού θα κατατίθεται αντίστοιχη υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν απασχολεί προσωπικό. Όλες οι ασφαλιστικές ενημερότητες θα πρέπει να ισχύουν την ημέρα του διαγωνισμού.
 4. Δημοτική ενημερότητα από τον Δήμο Επιδαύρου περί μη οφειλής του ιδίου που να ισχύει την ημέρα του διαγωνισμού και από την ΔΕΥΑΕΠ, μέχρι την ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας.
 5. Απόσπασμα ποινικού του τελευταίου τριμήνου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή άλλο αδίκημα από το οποίο να απορρέει απαγόρευση άσκησης του επαγγέλματος και της λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος.
 6. Σε περίπτωση που δεν προσέρχεται ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος απαιτείται έγγραφο ειδικής πληρεξουσιότητας ή δήλωσης του Ν.1599/86 όπως ισχύει σήμερα δεόντως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής στην οποία δηλώνεται η εξουσιοδότηση  για την συμμετοχή στη δημοπρασία του συγκεκριμένου ακινήτου.

8)Για ανέργους βεβαίωση Ο.Α.Ε.Ε. περί εγγραφής ή μη στα μητρώα τους.

Ε) Σε περίπτωση συμμετοχής Νομικού Προσώπου Προσωπικών Εταιρειών (Ο.Ε. , Ε.Ε.)

 1. Καταστατικό και τροποποιήσεις αυτού.
 2. Πιστοποιητικό/βεβαίωση του ΓΕΜΗ για την σύσταση και τυχόν τροποποιήσεις.
 • Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί μη πτώχευσης, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή άλλης ανάλογης κατάστασης της εταιρείας σε ισχύ την ημέρα του διαγωνισμού
 • Φορολογική ενημερότητα της εταιρείας που να ισχύει την ημέρα του διαγωνισμού
 • Ασφαλιστική ενημερότητα των μελών της εταιρείας, και σε περίπτωση απασχόλησης προσωπικού προσκομίζεται υποχρεωτικά και ασφαλιστική ενημερότητα από το ΙΚΑ, άλλως σε περίπτωση μη απασχόλησης προσωπικού θα κατατίθεται αντίστοιχη υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν απασχολεί προσωπικό. Όλες οι ασφαλιστικές ενημερότητες θα πρέπει να ισχύουν την ημέρα του διαγωνισμού
 • Δημοτική ενημερότητα από τον Δήμο ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ και την ΔΕΥΑΕΠ περί μη οφειλής της εταιρίας και όλων των εταίρων αυτής που να ισχύει την ημέρα του διαγωνισμού .
 • Απόσπασμα ποινικού μητρώου του τελευταίου τριμήνου των εταίρων που συμμετέχουν σε αυτές, όπως προκύπτουν τα μέλη αυτών από το καταστατικό και τις τροποποιήσεις του, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, ή άλλο αδίκημα από το οποίο να απορρέει απαγόρευση άσκησης του επαγγέλματος και της λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος.

9)Σε   περίπτωση   που   δεν   προσέρχεται   ο   νόμιμος   εκπρόσωπος   απαιτείται   έγγραφο   ειδικής πληρεξουσιότητας ή δήλωσης του Ν.1599/86 όπως ισχύει σήμερα δεόντως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής   στην   οποία   δηλώνεται   η   εξουσιοδότηση   για   την   συμμετοχή   στη   δημοπρασία   του συγκεκριμένου ακινήτου.

Κεφαλαιουχικών Εταιρειών

Α) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ (Α.Ε.)

 1. Το ΦΕΚ Α.Ε. στο οποίο δημοσιεύθηκε η άδεια σύστασης της εταιρείας και η έγκριση του Καταστατικού της.
 • Ακριβές αντίγραφο του καταστατικού με όλες τις τροποποιήσεις αυτού εφόσον έχουν γίνει.
 • Πιστοποιητικό/βεβαίωση του ΓΕΜΗ για την σύσταση και τυχόν τροποποιήσεις.
 • Επικυρωμένο αντίγραφο πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας , κατά την οποία εκλέχθηκαν τα μέλη του εν ενεργεία Διοικητικού Συμβουλίου
 • Επικυρωμένο αντίγραφο πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου με το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα και αποφασίστηκε ο τρόπος εκπροσώπησης της εταιρείας
 • Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής αρχής περί μη πτώχευσης ,εκκαθάρισης , αναγκαστικής διαχείρισης

,πτωχευτικού συμβιβασμού ή άλλης ανάλογης κατάστασης της εταιρείας σε ισχύ την ημέρα του διαγωνισμού .

 • Φορολογική ενημερότητα της εταιρείας που να ισχύει την ημέρα του διαγωνισμού,
 • Ασφαλιστική ενημερότητα του Προέδρου, του Δ/ντα Συμβούλου, του διαχειριστή της εταιρείας, και σε περίπτωση απασχόλησης προσωπικού προσκομίζεται υποχρεωτικά και ασφαλιστική ενημερότητα από το ΙΚΑ, άλλως σε περίπτωση μη απασχόλησης προσωπικού θα κατατίθεται αντίστοιχη υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν απασχολεί προσωπικό. Όλες οι ασφαλιστικές ενημερότητες θα πρέπει να ισχύουν την ημέρα του διαγωνισμού
 • Δημοτική ενημερότητα από τον Δήμο και της ΔΕΥΑΕΠ περί μη οφειλής της εταιρίας, του Προέδρου, του Δ/ντα Συμβούλου, του διαχειριστή αυτής που να ισχύει την ημέρα του διαγωνισμού
 • ) Απόσπασμα ποινικού μητρώου τελευταίου τριμήνου του Προέδρου, του Δ/ντα Συμβούλου, του διαχειριστή της εταιρείας από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την

άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας , ή άλλο αδίκημα από το οποίο να απορρέει απαγόρευση άσκησης του επαγγέλματος και της λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος.

 1. Απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας για συμμετοχή στον παρόντα διαγωνισμό και του προσώπου που εξουσιοδοτείται με την απόφαση αυτή να συμμετέχει.
 2. Σε περίπτωση που δεν προσέρχεται ο νόμιμος εκπρόσωπος απαιτείται έγγραφο ειδικής πληρεξουσιότητας ή δήλωσης του Ν.1599/86 όπως ισχύει σήμερα δεόντως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής στην οποία δηλώνεται η εξουσιοδότηση  για την συμμετοχή στη δημοπρασία του συγκεκριμένου ακινήτου.
 3. Όποιο από τα παραπάνω πιστοποιητικά δύναται να εκδοθεί από το ΓΕΜΗ γίνεται αποδεκτό.

ΟΛΑ ΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  ΤΟΥ ΑΡ.1 Ν.4250/2014.

Β) ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (Ε.Π.Ε.)

 1. Πιστοποιητικό/βεβαίωση του ΓΕΜΗ για την σύσταση και τυχόν τροποποιήσεις.
 2. Ακριβές αντίγραφο του καταστατικού με όλες τις τροποποιήσεις αυτού εφόσον έχουν γίνει.
 3. Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου για τις τροποποιήσεις του καταστατικού που έχουν καταχωρηθεί στα βιβλία των Εταιρειών
 4. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής αρχής περί μη πτώχευσης ,εκκαθάρισης , αναγκαστικής διαχείρισης

,πτωχευτικού συμβιβασμού ή άλλης ανάλογης κατάστασης της εταιρείας σε ισχύ την ημέρα του διαγωνισμού .

 • Φορολογική ενημερότητα της εταιρείας που να ισχύει την ημέρα του διαγωνισμού,
 • Ασφαλιστική ενημερότητα του διαχειριστή της εταιρείας, και σε περίπτωση απασχόλησης προσωπικού προσκομίζεται υποχρεωτικά και ασφαλιστική ενημερότητα από το ΙΚΑ, άλλως σε περίπτωση μη απασχόλησης προσωπικού θα κατατίθεται αντίστοιχη υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν απασχολεί προσωπικό. Όλες οι ασφαλιστικές ενημερότητες θα πρέπει να ισχύουν την ημέρα του διαγωνισμού
 • Δημοτική ενημερότητα από τον Δήμο Επιδαυρου και ΔΕΥΑΕΠ περί μη οφειλής της εταιρίας και του διαχειριστή αυτής που να ισχύει την ημέρα του διαγωνισμού

8).Απόσπασμα ποινικού μητρώου τελευταίου τριμήνου του διαχειριστή της εταιρείας από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας , ή άλλο αδίκημα από το οποίο να απορρέει απαγόρευση άσκησης του επαγγέλματος και της λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος.

 1. Σε περίπτωση που δεν προσέρχεται ο νόμιμος εκπρόσωπος απαιτείται έγγραφο ειδικής πληρεξουσιότητας ή δήλωσης του Ν.1599/86 όπως ισχύει σήμερα δεόντως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής στην οποία δηλώνεται η εξουσιοδότηση για την συμμετοχή στη δημοπρασία του συγκεκριμένου ακινήτου.
 2. Όποια από τα παραπάνω πιστοποιητικά δύναται να εκδοθούν από το ΓΕΜΗ γίνονται αποδεκτά.

ΟΛΑ ΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  ΤΟΥ ΑΡ.1 Ν.4250/2014.

Γ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ (Ι.Κ.Ε.)

 1. Πιστοποιητικό/βεβαίωση του ΓΕΜΗ για την σύσταση και τυχόν τροποποιήσεις.
 2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής αρχής περί μη πτώχευσης ,εκκαθάρισης , αναγκαστικής διαχείρισης

,πτωχευτικού συμβιβασμού ή άλλης ανάλογης κατάστασης της εταιρείας σε ισχύ την ημέρα του διαγωνισμού .

 • Φορολογική ενημερότητα της εταιρείας που να ισχύει την ημέρα του διαγωνισμού,
 • Ασφαλιστική ενημερότητα του διαχειριστή της εταιρείας, και σε περίπτωση απασχόλησης προσωπικού προσκομίζεται υποχρεωτικά και ασφαλιστική ενημερότητα από το ΙΚΑ, άλλως σε περίπτωση μη απασχόλησης προσωπικού θα κατατίθεται αντίστοιχη υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν απασχολεί προσωπικό. Όλες οι ασφαλιστικές ενημερότητες θα πρέπει να ισχύουν την ημέρα του διαγωνισμού
 • Δημοτική ενημερότητα από τον Δήμο Επιδαυρου και ΔΕΥΑΕΠ περί μη οφειλής της εταιρίας και του διαχειριστή αυτής που να ισχύει την ημέρα του διαγωνισμού
 • ) Απόσπασμα ποινικού μητρώου τελευταίου τριμήνου του διαχειριστή της εταιρείας από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας , ή άλλο αδίκημα από το οποίο να απορρέει απαγόρευση άσκησης του επαγγέλματος και της λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος.
 • Σε περίπτωση που δεν προσέρχεται ο νόμιμος εκπρόσωπος απαιτείται έγγραφο ειδικής πληρεξουσιότητας ή δήλωσης του Ν.1599/86 όπως ισχύει σήμερα δεόντως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής στην οποία δηλώνεται η εξουσιοδότηση  για την συμμετοχή στη δημοπρασία του συγκεκριμένου ακινήτου.

ΟΛΑ ΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  ΤΟΥ ΑΡ.1 Ν.4250/2014.

Δ)ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ

 1. Καταστατικό και τροποποιήσεις αυτού, επικυρωμένα απο το Ειρηνοδικείο.
 2. Αντίγραφο απόφασης του Ειρηνοδικείου με την οποία εγκρίθηκε το καταστατικό ως και κάθε άλλη απόφαση που τροποποιήθηκε αυτό.
 3. Πιστοποιητικό του αρμόδιου Ειρηνοδικείου για τις τυχόν τροποποιήσεις του καταστατικού. 4)Απόσπασμα αρχαιρεσιών Εφορευτικής Επιτροπής
 4. Απόσπασμα αποφάσεως Γενικής Συνέλευσης περί εκλογής εφορευτικής επιτροπής και απόσπασμα πρακτικού για το αποτέλεσμα των αρχαιρεσιών
 5. Απόσπασμα αποφάσεως του Δ.Σ. που εκλέχθηκε ,περί εκλογής Προέδρου , Αντιπροέδρου,Γραμματέα και Ταμία
 6. Πιστοποιητικό του αρμόδιου Δικαστηρίου ότι δεν έχει προσβληθεί το κύρος της εκλογής των μελών του Δ.Σ. από την Γ.Σ.
 7. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί μη πτώχευσης, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή άλλης ανάλογης κατάστασης του συνεταιρισμού σε ισχύ την ημέρα του διαγωνισμού
 8. Φορολογική ενημερότητα του συνεταιρισμού που να ισχύει την ημέρα του διαγωνισμού,
 9. Ασφαλιστική ενημερότητα του Προέδρου του συνεταιρισμού,  και σε περίπτωση απασχόλησης προσωπικού προσκομίζεται υποχρεωτικά και ασφαλιστική ενημερότητα από το ΙΚΑ, άλλως σε περίπτωση μη απασχόλησης προσωπικού θα κατατίθεται αντίστοιχη υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν απασχολεί προσωπικό. Όλες οι ασφαλιστικές ενημερότητες θα πρέπει να ισχύουν την ημέρα του διαγωνισμού.
 1. Δημοτική ενημερότητα από τον Δήμο Επιδαυρου και ΔΕΥΑΕΠ περί μη οφειλής του συνεταιρισμού και του Προέδρου αυτού που να ισχύει την ημέρα του διαγωνισμού
 2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου (ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας Διοικητικής ή Δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους για αλλοδαπούς) τελευταίου τριμήνου του Προέδρου του συνεταιρισμού από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας ή άλλο αδίκημα από το οποίο να απορρέει απαγόρευση άσκησης του επαγγέλματος και της λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος.
 3. Απόφαση του Δ.Σ. του συνεταιρισμού για συμμετοχή στον παρόντα διαγωνισμό και του προσώπου που εξουσιοδοτείται με την απόφαση αυτή να συμμετέχει.
 4. Έγγραφο ειδικής πληρεξουσιότητας (συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή έγγραφη εξουσιοδότηση, θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής του εκπροσώπου από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή) προς εκείνον που υποβάλλει το Φάκελο καθώς και δημοτική ενημερότητα από το Δήμο Επιδαυρου και την ΔΕΥΑΕΠπερί μη οφειλής του υποβάλλοντος το φάκελο.

ΟΛΑ ΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  ΤΟΥ ΑΡ.1 Ν.4250/2014.

ΑΡΘΡΟ 8Ο ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Οι επιχειρήσεις θα λειτουργήσουν σύμφωνα με τις ισχύουσες Υγειονομικές, Αγορανομικές, Αστυνομικές, Τουριστικές και λοιπές σχετικές με τη λειτουργία διατάξεις, η παράβαση των οποίων συνεπάγεται εκτός της ποινικής δίωξης και την ακύρωση των εκμισθώσεων.

Η παράβαση οποιουδήποτε όρου της σύμβασης, καθώς και του κανονισμού αθλητικών χώρων, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, και επίσης η καθυστέρηση του μισθώματος για οποιοδήποτε λόγο και αιτία αν οφείλεται, έχει σαν αποτέλεσμα τη λύση της μίσθωσης και την απομάκρυνση του μισθωτή. Ο μισθωτής σε περίπτωση που η μίσθωση λυθεί από υπαιτιότητά του, υποχρεώνεται στην καταβολή και των υπολοίπων, μέχρι της κανονικής λήξης της μίσθωσης, μισθωμάτων.

Η διακήρυξη θα αναρτηθεί τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από τη διενέργεια της δημοπρασίας στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου ,των Δημοτικών Διαμερισμάτων και θα παραμείνει αναρτημένη καθ΄όλο το διάστημα μέχρι την ημέρα του διαγωνισμού και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του δημοτικού συμβουλίου όταν:

α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από την Οικονομική επιτροπή ή το δημοτικό συμβούλιο ή την αρμόδια Διοικητική αρχή λόγω ασύμφορου του επιτευχθέντος αποτελέσματος ή σφάλματος στη διενέργεια της δημοπρασίας

β) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά, ή τη σύμβαση μίσθωσης επίσης όταν μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο πλειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας αποφάσεως δεν προσέλθει αυτός εμπροθέσμως για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης.

Στην περίπτωση (β) η δημοπρασία, επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου πλειοδότη και του εγγυητή αυτού, ως ελάχιστον δε όριο προσφοράς ορίζεται το επ’ ονόματι τούτου κατακυρωθέν ποσον δυνάμενο να μειωθεί με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.

Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του δημάρχου αναφερομένης στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιευομένης, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρας προ της ημέρας της διενέργειας της δημοπρασίας, διεξάγεται δε σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν.

Η επανάληψη της δημοπρασίας ενεργείται με βάση τη δοθείσα τελευταία προσφορά κατά την προηγούμενη δημοπρασία.

Εάν όρος της παρούσας προκήρυξης είναι ασαφής ή δεν αναφέρεται ισχύουν τα καθοριζόμενα στις διατάξεις των νόμων, προεδρικών διαταγμάτων, αποφάσεων και κανονισμών που αναφέρονται στην παρούσα προκήρυξη.

Αφήστε μια απάντηση