Και εγένετο “Διαδημοτικός Σύνδεσμος Περίθαλψης Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς Ναυπλίου – Επιδαύρου.

0

Αναρτήθηκε στις 9 Σεπτεμβρίου 2020 στο Δι@ύγεια η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Επιδαύρου που αφορά αίτημα του Δήμου Ναυπλιέων από τον Φεβρουάριο του 2020 για την σύσταση διαδημοτικού συνδέσμου με την επωνυμία “Διαδημοτικός Σύνδεσμος Περίθαλψης Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς Ναυπλίου – Επιδαύρου”.
Σκοποί του συνδέσμου:
1. Υποβολή προτάσεων και αξιοποίηση πάσης φύσεως χρηματοδοτικών προγραμμάτων που αφορούν στην κατασκευή – επισκευή, ίδρυση και λειτουργία καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς και επίσπευση των πάσης φύσεως ενεργειών προς τούτο. 
2. Ο σχεδιασμός, οργάνωση και συστηματική εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου προγράμματος εντοπισμού, περισυλλογής και μεταφοράς στο καταφύγιο των αδέσποτων ζώων συντροφιάς. 
3. Η περίθαλψη, φροντίδα και προστασία των ζώων συντροφιάς σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην κάθε φορά ισχύουσα νομοθεσία. 
4. Ίδρυση και λειτουργία κτηνιατρείου. 
5. Υλοποίηση προγραμμάτων και δράσεων που προάγουν την προστασία των αδέσποτων ζώων και γενικότερα τη ζωοφιλία. 
6. Εφαρμογή και υλοποίηση πολιτικών προστασίας αδέσποτων ζώων συντροφιάς. 
7. Συνεργασία με φορείς και συλλόγους ζωοφιλικούς που δραστηριοποιούνται στα όρια των Δήμων ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ και ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ 
8. Άσκηση οποιασδήποτε συναφούς δραστηριότητας με τους ανωτέρω σκοπούς, εφόσον περιλαμβάνεται μεταξύ των αρμοδιοτήτων των πρωτοβάθμιων Ο.Τ.Α. Ορίζεται ότι η ανάληψη από το Σύνδεσμο της αρμοδιότητας για την διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς των Δήμων θα ασκείται μετά την έκδοση της άδειας λειτουργίας του προς υλοποίηση πρώτου κοινού καταφυγίου. 
Πόροι: 
1. Ετήσια εισφορά των Δήμων – μελών που προσδιορίζεται ως εξής: 
α) Έως την έκδοση της άδειας λειτουργίας του καταφυγίου σε ποσό 5.000,00 ευρώ για το Δήμο Ναυπλιέων και ποσό 5.000,00 ευρώ για το Δήμο Επιδαύρου και 
β) μετά την έναρξη λειτουργίας του καταφυγίου θα προσδιοριστεί το ποσό επί του συνόλου των δαπανών που απαιτούνται για την λειτουργία του Συνδέσμου όπως θα εισηγείται το ΔΣ του συνδέσμου και αντίστοιχα θα εγκρίνουν τα Δημοτικά Συμβούλια των Δήμων-μελών. 
2. Δωρεές, επιχορηγήσεις και εισφορές που παρέχει το δημόσιο ή άλλα Νομικά ή φυσικά πρόσωπα. 
3. Τυχόν πρόσοδοι από την περιουσία του, ή από φόρους, τέλη και δικαιώματα που επιβάλλονται. 
4. Κάθε άλλη πηγή ή χρηματοδότησης. 
Συμφωνα με την εισήγηση του Δημάρχου Τάσου Χρόνη:
«Προχωράμε στη σύσταση ουσιαστικά ενός νομικού προσώπου για την περίθαλψη αδέσποτων ζώων. Καταλαβαίνετε ότι τα ποσά που έχουν μπει είναι ποσά που έχουν αναγραφεί γιατί πρέπει να αναγραφούν. Αυτός ο Σύνδεσμος θα λειτουργήσει μόνο εφόσον μπούμε στο πρόγραμμα. Την πρόταση για το πρόγραμμα θα την κάνουν οι Υπηρεσίες του Δήμου Ναυπλιέων, ήδη τις προχωράνε γι’ αυτό και ορίζουμε ως έδρα του Συνδέσμου το Δήμο Ναυπλιέων ενώ η έδρα του καταφυγίου θα είναι στο Δήμο Επιδαύρου. Σε προσωπική επικοινωνία με το Δήμαρχο συνεννοηθήκαμε και αυτό θα μπει και στην προγραμματική που θα συνάψουμε μετά, εμείς βάζουμε το χώρο και τον Κτηνίατρο και ο Δήμος Ναυπλιέων θα είναι υπεύθυνος για τον καθαρισμό και το τάισμα των ζώων και γενικότερα για την φροντίδα των ζώων. Αυτό που δεν έχει διευκρινιστεί, θα μπει στην προγραμματική, είναι οι τροφές μόνο, οι οποίες θα πάνε αναλογικά με το πλήθος που θα έχουμε από κάθε Δήμο».
Αναλυτικά η απόφαση 

Αφήστε μια απάντηση