Προσλήψεις στον παιδικό σταθμό Α. Επιδαύρου.

0

Δύο θέσεις που θα στελεχώσουν εποχικά τον παιδικό σταθμό στην Α. Επίδαυρο προκήρυξε ο Δήμος Επιδαύρου.

Η έναρξη ή συνέχιση της σύμβασης συναρτάται με την προϋπόθεση
ότι ο φορέας/δομή θα παρέχει υπηρεσίες σε κατόχους «Αξία τοποθέτησης»
(voucher), σύμφωνα με τους εν γένει κανόνες του θεσμικού πλαισίου που τον/την
διέπει, για την υλοποίηση της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και
Επαγγελματικής Ζωής για το σχολικό Έτος 2020-2021», σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.
71383/8-7-2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2774/τ. Β΄/8-7-2020).

Αναλυτικά :

Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την υλοποίηση της δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ», έτους 2020-2021, στο Δήμο Επιδαύρου, που εδρεύει στο Λυγουριό Ν. Αργολίδας και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα .

*ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η έναρξη ή συνέχιση της σύμβασης συναρτάται με την προϋπόθεση
ότι ο φορέας/δομή θα παρέχει υπηρεσίες σε κατόχους «Αξία τοποθέτησης»
(voucher), σύμφωνα με τους εν γένει κανόνες του θεσμικού πλαισίου που τον/την
διέπει, για την υλοποίηση της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και
Επαγγελματικής Ζωής για το σχολικό Έτος 2020-2021», σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.
71383/8-7-2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2774/τ. Β΄/8-7-2020).
**Οι επιλεγέντες/ επιλεγείσες οφείλουν να προσκομίσουν κατά την πρόσληψη στον
Φορέα πιστοποιητικό υγείας σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. Υ1α/Γ.Π.οικ76785 (ΦΕΚ
3758/τ.Β΄/25-10-2017) Υπουργική Απόφαση.

Δείτε εδώ ολόκληρη την Ανακοίνωση.

Δείτε εδώ το σχετικό Παράρτημα.

Δείτε εδώ το σχετικό έντυπο της Αίτησης.

Αφήστε μια απάντηση