Προκήρυξη για 2 φύλακες και έναν εργάτη καθαριότητας για τον Αρχαιολογικό χώρο Επιδαύρου.

0

Σε ανακοίνωση για την πρόσληψη μέσω ΑΣΕΠ, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,συνολικά εννέα (9) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών προχώρησε η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αργολίδας. Πρόκειται για 7 θέσεις φυλάκων και 2 εργατών καθαριότητας από της οποίες 3 (2 φύλακες και ένας εργάτης καθαριότητας) αφορούν τον Αρχαιολογικό χώρο της Επιδαύρου.

7 ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ
2 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ


ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (protefaarg@culture.gr) όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) με σήμανση έκδοσης «02-12-2019» δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω Παραρτήματος.

Περισσοτερα ΕΔΩ

Αφήστε μια απάντηση