4 θέσεις στην εφορεία ενάλιων αρχαιοτήτων για το έργο “ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ” στην Επίδαυρο.

0

Η εφορεία ενάλιων αρχαιοτήτων ανακοίνωσε την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των εργασιών της Πράξης Αυτόνομη περιήγηση και ταυτόχρονη ξενάγηση πάνω από τη βυθισμένη πολιτεία της Επιδαύρου με ακρωνύμιο ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ (Τ6ΥΒΠ00327) και Κωδικό MIS 5056215, στο πλαίσιο της πρόσκλησης Ειδικές Δράσεις ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ – ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020, για χρονικό διάστημα όπως αναγράφεται στον παρακάτω πίνακα, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης(μόνο για την κατηγορία των ΠΕ Αρχαιολόγων) έως τη λήξη της Πράξης εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη αυτής, ως εξής: ΠΕ Αρχαιολόγος καταδυόμενος Δύο (2) θέσεις Επίδαυρος και Αθήνα 6 μήνες (έως 3 μήνες στην Επίδαυρο και οι υπόλοιποι μήνες στην Αθήνα)* ΔΕ εξειδικευμένος εργατοτεχνίτης καταδυόμενος Δύο (2) θέσεις Επίδαυρος 3 μήνες

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, με έναν από τους ακόλουθους τρόπους: α) είτε με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στη διεύθυνση eena@culture.gr , β) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση: Δ. Αρεοπαγίτου & Ερεχθείου 59, Τ.Κ. 11742, Αθήνα, υπόψη κ. Αριστείδη Μιχαήλ (τηλ. επικοινωνίας: 2109235105), εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Α. (http://www.culture.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (από 22/3/2021 έως 29/3/2021). Δείτε την προκήρυξη

Αφήστε μια απάντηση