Αλλαγή Αντιδημάρχων στον Δήμο Επιδαύρου.

0

Στον ορισμός Αντιδημάρχων και εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων Δήμου Επιδαύρου αποφάσισε να προχωρήσει ο Δήμαρχος Επιδαύρου Τάσος Χρόνης αναθέτοντας συγκεκριμένα καθήκοντα και αρμοδιότητες .Στην σχετική απόφαση αναφέρονται τα ακόλουθα :
Α. Ορίζουμε τους Δημοτικούς Συμβούλους της πλειοψηφίας κ.κ. Γαλάνη Κωνσταντίνο του Δημητρίου, Τουρλούκη Γεωργία του Ευαγγέλου, Ρώτα Δημήτριο του Νικολάου, Μαργιόλα Ηλία του Αριστοτέλη και Μαγγέλη Χρήστο, ως Αντιδημάρχους του Δήμου Επιδαύρου με θητεία από 01/01/2023 μέχρι 31/12/2023 και μεταβιβάζουμε σε αυτούς τις παρακάτω αρμοδιότητες:
κ. Γαλάνης Κωνσταντίνος του Δημητρίου, Αντιδήμαρχος, έμμισθος, 
την τέλεση πολιτικών γάμων σε περίπτωση απουσίας του Δημάρχου
την κίνηση και λειτουργία των οχημάτων, εκτός αυτών που αναφέρονται στην παράγραφο(4)
την συνεργασία με τα συμβούλια των Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Ασκληπιείου για την επίλυση προβλημάτων τους
την εποπτεία κοιμητηρίων των Κοινοτήτων της Δ.Ε. Ασκληπιείου και της Κοινότητας Αδαμίου
την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και εργασιών που εκτελούνται στην Δημοτική Ενότητα Ασκληπιείου
τον δημοτικό φωτισμό της Δημοτικής Ενότητας Ασκληπιείου
τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος της Δημοτικής Ενότητας Ασκληπιείου
την εποπτεία και έλεγχο περιουσιακών στοιχείων του Δήμου στην Δημοτική Ενότητα Ασκληπιείου
τα θέματα χωροταξικού σχεδιασμού και σχεδίων πόλης
την υπαίθρια διαφήμιση σε όλο το Δήμο
την λειτουργία παιδικών χαρών σε όλο το Δήμο
την εποπτεία και τον συντονισμό των αθλητικών χώρων και εγκαταστάσεων στη δημοτική ενότητα Ασκληπιείου
κ. Τουρλούκη Γεωργία του Ευαγγέλου, Αντιδήμαρχος, έμμισθη, στην οποία μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
την διαχείριση της καθημερινότητας του πολίτη
την εποπτεία λειτουργίας υπηρεσίας καθαριότητας και υλοποίηση προγραμμάτων ανακύκλωσης και κομποστοποίησης
τα θέματα περιβάλλοντος και ποιότητας ζωής
την εποπτεία λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς
τα θέματα κοινωνικής πολιτικής
την εποπτεία λειτουργίας του ΚΑΠΗ
κ. Ρώτας Δημήτριος του Νικολάου, Αντιδήμαρχος, έμμισθος, στον οποίο μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που βρίσκονται στη Δημοτική Ενότητα Επιδαύρου, εκτός όσον αναφέρονται στην παράγραφο (ΣΤ)
την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα Επιδαύρου της, εκτός όσον αναφέρονται στην παράγραφο (ΣΤ)
την συνεργασία με τα συμβούλια στη Δημοτική Ενότητα Επιδαύρου για την επίλυση προβλημάτων τους, εκτός όσον αναφέρονται στην παράγραφο (ΣΤ)
την εποπτεία κοιμητηρίων στη Δημοτική Ενότητα Επιδαύρου, εκτός όσον αναφέρονται στην παράγραφο (ΣΤ)
τον δημοτικό φωτισμό στη Δημοτική Ενότητα Επιδαύρου, εκτός όσον αναφέρονται στην παράγραφο (ΣΤ)
τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στη Δημοτική Ενότητα Επιδαύρου ✓την εποπτεία και έλεγχο περιουσιακών στοιχείων του Δήμου στη Δημοτική Ενότητα Επιδαύρου
✓Προστασία ζώων συντροφιάς σε όλο το Δήμο
κ. Μαργιόλας Ηλίας του Αριστοτέλη, Αντιδήμαρχος, έμμισθος, στον οποίο μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες
Τα θέματα αγροτικής οδοποιίας σε όλο το Δήμο
Την κίνηση και λειτουργία των αντίστοιχων οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου
Την εποπτεία και τον συντονισμό της υπηρεσίας πολιτικής προστασίας
Τα θέματα αγροτικής ανάπτυξης – κτηνοτροφίας – αλιείας σε όλο το Δήμο
κ. Μαγγέλης Χρήστος του Γεωργίου, Αντιδήμαρχος, άμισθος, στον οποίο μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
την εποπτεία λειτουργίας διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών
την ευθύνη της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και εποπτεία του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ
την εποπτεία λειτουργίας ΚΕΠ
Β. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των Αντιδημάρχων, τις αρμοδιότητες ασκεί ο
Δήμαρχος•
Τις κατά τόπον αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Γαλάνη Κωνσταντίνου όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Μαργιόλας Ηλίας και το αντίστροφο.
Τις κατά τόπον αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Ρώτα Δημητρίου όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Μαγγέλης Χρήστος και το αντίστροφο.
Τις αρμοδιότητες τις Αντιδημάρχου κ. Τουρλούκη Γεωργίας όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Μαργιόλας Ηλίας.
Γ. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Κωνσταντίνος που αναπληρώνει τον Δήμαρχο. Όταν δε, και αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Μαγγέλη Χρήστο.
Δ. Ορίζουμε εντεταλμένο σύμβουλο τον κ. Λαλιώτη Ιούλιο του Ελευθερίου (χωρίς αμοιβή) για την υλοποίηση προγραμμάτων τοπικής ανάπτυξης, απασχόλησης και τουριστικής προβολής του Δήμου, την εποπτεία και τον συντονισμό των αθλητικών χώρων και εγκαταστάσεων στη δημοτική ενότητα Επιδαύρου, την εποπτεία και τον συντονισμό του γραφείου τουρισμού και τη συνεργασία με τους σχετικού φορείς, τον συντονισμό μεταξύ των τοπικων συμβουλίων και των αρμοδίων αντιδημάρχων για την ολοκλήρωση του δημοτικού έργου, με θητεία από 01/01/2023 έως 31/12/2023.
Ε. Ορίζουμε εντεταλμένη σύμβουλο για α) τον συντονισμό πολιτιστικών δράσεων και εκδηλώσεων σε όλο το Δήμο και β) τα θέματα μεταναστών γενικά σε όλο το Δήμο, την Δημοτική Σύμβουλο κ. Σμυρλή Ευαγγελία του Γρηγορίου (χωρίς αμοιβή), με θητεία από 01/01/2023 έως 31/12/2023.
ΣΤ. Ορίζουμε εντεταλμένο σύμβουλο για την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών, την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και εργασιών, την συνεργασία με το συμβούλιο, την εποπτεία κοιμητηρίου, τον δημοτικό φωτισμό, στην Κοινότητα Νέας Επιδαύρου, το Δημοτικό Σύμβουλο κ. Γιαννάκη Χρήστο (χωρίς αμοιβή), με θητεία από 01/01/2023 έως 31/12/2023.
Ζ. Ορίζουμε ως υπεύθυνο για την λειτουργία του παιδικού σταθμού, τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Οψιμούλη Φώτιο του Ιωάννη, με θητεία από 01/01/2023 έως 31/12/2023.
Η. Οι Αντιδήμαρχοι εξουσιοδοτούνται να υπογράφουν εισηγήσεις, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα τα οποία εκδίδονται από τις υπηρεσίες αρμοδιότητάς τους. Τα έγγραφα που αφορούν θέματα υψηλής σπουδαιότητας και τα οποία απευθύνονται σε δημόσιες αρχές, υπογράφονται από τον Δήμαρχο. Όταν απουσιάζουν ή κωλύονται οι αντιδήμαρχοι, τα έγγραφα υπογράφονται από τον Δήμαρχο.
Η. Οι εντεταλμένοι σύμβουλοι υπογράφουν ‘ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ‘, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 88 του Ν. 3463/ 2006 (Κ.Δ.Κ.) έγγραφα σχετικά με τους τομείς ευθύνης και εποπτείας τους. Τα έγγραφα που αφορούν θέματα υψηλής σπουδαιότητας και τα οποία απευθύνονται σε δημόσιες αρχές, υπογράφονται από τον Δήμαρχο. Όταν απουσιάζουν ή κωλύονται οι εντεταλμένοι σύμβουλοι, τα έγγραφα υπογράφονται από τον Δήμαρχο.
Θ. Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και να δημοσιευτεί σε μία ημερήσια εφημερίδα του νομού και αν δεν υπάρχει ημερήσια, σε μία εβδομαδιαία της πρωτεύουσας του Νομού.
Ο Δήμαρχος
Αναστάσιος Κ. Χρόνης

Αφήστε μια απάντηση